กระดานสนทนาเว็บไซต์ ศิษย์หลวงพ่อกวย

พระเครื่องวัตถุมงคล จังหวัดอุทัยธานี => โชว์พระเครื่องวัตถุมงคล พระราชอุทัยกวี เจ้าคุณพุฒ วัดทุ่งแก้ว => ข้อความที่เริ่มโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 01, 2011, 10:31:08 am

หัวข้อ: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 01, 2011, 10:31:08 am
  
..พระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ  สุทตฺโต อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี.            
            
        (http://images.temppic.com/01-08-2011/images_vertis/1312181627_0.70763500.jpg)
        
        ....รูปภาพรวมพระคณาจารณ์แห่งยุค ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพุฒ ร่วมอยู่ด้วยครับ. (ภาพจากคุณ dada99999 ขอบคุณครับ)
         (http://sitluangporguay.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=5132.0;attach=21243;image)
         (http://sitluangporguay.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=5132.0;attach=21245;image)
         (http://images.temppic.com/16-04-2012/images_vertis/1334564840_0.90858800.jpg)
        (http://images.temppic.com/01-08-2011/images_vertis/1312182177_0.86967900.jpg)          
        (http://images.temppic.com/07-04-2012/images_vertis/1333805549_0.30534400.jpg)
        

       ....เมื่อครั้งรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ณ.ท่าโป๊ะ อ.มโนรมณ์
        (http://images.temppic.com/01-08-2011/images_vertis/1312189594_0.93759200.jpg)
        
        ....ในเทศกาลตักบาตรเทโว ณ.บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี
        (http://images.temppic.com/01-08-2011/images_vertis/1312190113_0.24241400.jpg)
        (http://images.temppic.com/01-08-2011/images_vertis/1312190193_0.43604000.jpg)
        (http://images.temppic.com/01-08-2011/images_vertis/1312190245_0.76828300.jpg)
        (http://images.temppic.com/01-08-2011/images_vertis/1312182230_0.78900400.gif)

    ....พระราชอุทัยกวี (พุฒ สุทตฺโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2469-2533
    ชาติภูมิ ท่านมีชื่อเดิมว่า พุฒ แจ้งอิ่ม เกิดเมื่อ 9 ธันวาคม 2439 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 5 ค่ำเดือน 1 ปีวอก ณ. บ้านหนองเต่า   ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  
   ในวัยเยาว์ท่านต้องช่วยบิดามารดาทำนาและเลี้ยงน้อง แต่ท่านมีความสนใจในการปฏิบัติธรรม คือชอบสวดมนต์ก่อนนอนตามบิดาของท่านทุกๆ คืน ทำให้สวดมนต์ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย พ.ศ.2453 บิดาจึงนำท่านมาฝากพระสุนทรมุนี (ใจ) เจ้าอาวาสวัดมณีธุดงค์สงฆ์มูลิกาวาส ( พ.ศ.2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานนามใหม่ว่า “วัดทุ่งแก้ว” ) และเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดมณีธุดงค์เชลยศักดิ์ ได้เรียนวิชา ภาษาไทย ภาษาขอม เลขะ วิชาลงรักปิดทอง

....บรรพชา – อุปสมบท

      พ.ศ.2454 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งแก้ว
   6 มีนาคม พ.ศ.2458 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดทุ่งแก้ว โดยมีพระสุนทรมุนี(ใจ คงฺคสโร) เป็นพระอุปัชฌาจารย์ พระมหายอด อกฺกวํโส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และได้รับฉายาว่า “สุทตฺโต”

....การศึกษา
    เมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ได้ศึกษาธรรมบทและมูลกัจจายน์ตลอดจนธรรมพื้นฐานต่าง ๆ และเมื่อได้อุปสมบทแล้ว ในปี พ.ศ.2459 สอบได้นักธรรมตรี จากสำนักเรียนวัดทุ่งแก้ว
   พ.ศ.2460 พระสุนทรมุนี(ใจ) เจ้าสำนักเรียนวัดทุ่งแล้วและพระอุปัชฌาย์ ได้ส่งท่านไปศึกษาต่อในสำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สอบได้นักธรรมโท
   พ.ศ.2463 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค
   พ.ศ.2464 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค
   พ.ศ.2465 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค
 
   ในระหว่างศึกษาอยู่ที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นี้ ท่านได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระวันรัต(เฮง เขมจารี) อบรมสั่งสอนธรรม จนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แตกฉาน และมีโอกาสปรนนิบัติรับใช้ สมเด็จพระวันรัต(เฮง) อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความที่เป็นคนอุทัยธานีเหมือนกัน ประกอบกับท่านเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติกิจทางศาสนาได้อย่างเข้ม แข็ง มีศีลาจารวัตรงดงาม จึงเป็นที่ชื่นชอบของสมเด็จพระวันรัต(เฮง)เป็นอย่างยิ่ง นับว่าท่านเป็นศิษย์ที่สมเด็จพระวันรัต(เฮง) ให้ความเมตตาและไว้ว่างใจมากที่สุด
  
   นอกจากการศึกษาด้านปริยัติธรรมแล้ว พระราชอุทัยกวี(พุฒ) ยังมีความสนใจด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในปี พ.ศ.2496 จึงได้ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับ พระภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ พระชาวพม่าที่เดินทางมาเผยแผ่ธรรมะด้านวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทย และได้นำความรู้มาอบรมสั่งสอนให้แก่ลูกศิษญ์ชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2497 เป็นต้นมา และได้จัดตั้งวิปัสสนามูลนิธิวัดมณีสถิตกปิฏฐารามขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญทานและการกุศลในพุทธศาสนา ได้แก่การบำรุงสำนักวิปัสสนา และสำนักเรียนปริยัติธรรมวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม และส่งเสริมกิจการการกุศลสาธารณประโยชน์ทั่วไป

....ด้านการปกครอง
   พ.ศ.2469 เป็นผู้รักาการแทนเจ้าอาวาสวัดทหุ่งแก้ว
   พ.ศ.2471 (19 กันยายน) เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งแก้ว
   พ.ศ.2476 (6 พฤศจิกายน) เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
   พ.ศ.2476 (26 กุมภาพันธ์) เป็นพระอุปัชฌาย์
   พ.ศ.2477 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
   พ.ศ.2478 เป็นเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

....สมณศักดิ์
    6 พฤศจิกายน 2476 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่”พระครูศรีรัตนาภิรม”
  19 กันยายน 2478 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระสุนทรมุนี อุทัยธานี วรนายก สังฆปาโมกข์”
    5 ธันวาคม 2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้น ราชที่ “พระราชอุทัยกวี สมาธินทรียสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”
(http://images.temppic.com/01-08-2011/images_vertis/1312169804_0.36314000.gif)


....ความรู้ด้านพุทธาคม
   เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของพระราชอุทัยกวี (พุฒ) จึงได้แสวงหาและศึกษาจากผู้มีวิทยาคุณอีกหลายองค์ เท่าที่มีการบันทึกไว้มีดังนี้
   1.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
   2.หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
   3.หลวงพ่อเคน วัดดงเศรษฐี อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
   4.หลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี
   5.หลวงพ่อพลอย วัดห้วยขานาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
   6.หลวงพ่อจิ๋ว วัดเนินเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี
   7.พระวิบูลวชิรธรรม(สว่าง) วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
   8.หลวงพ่อจ้อย วัดอมฤตวารี(หนองน้ำคัน) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
   9.พระอุดมธรรมภาณ(หลวงพ่อสม) วัดทัพทัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี

   ....จากภาพประวัติศาสตร์ ในภาพสมเด็จวันรัต(เฮง),หลวงพ่อเดิม,หลวงพ่อสิน,ท่านเจ้าคุณพุฒ,ฯลฯ
   (http://sitluangporguay.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=5132.0;attach=21245;image)

   ....มรณภาพ
    พระราชอุทัยกวี (พุฒ สุทตฺโต) สภาพสังขารโดยทั่วไปมีสุขภาพอนามัยดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บประจำตัว โดยปรกติท่านจะใช้เวลาปฏิบ้ติวิปัสสนากรรมฐานในกุฏิเสมอ บางครั้งจะปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานาน 1-2 วัน โดยไม่ออกมาฉันภัตตาหารเลย ท่านเป็นแม่แบบและเป็นที่เคารพ เป็นความภาคภูมิใจของชาวอุทัยธานีมาโดยตลอดทั้งทางด้านปกครองและทางด้านเป็นพระวิปัสสนา ผิวกายของท่านมีราศียิ่งนักมีผิวกายสีชมพู ดูแล้วงามตาและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2533 เมื่อฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ท่านก็ได้เข้ากุฏิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนเช่นเคย จนกระทั่งเวลาประมาณ 10.00 น.เศษ มีผู้เข้าไปพบท่านได้มรณภาพอย่างสงบภายในกุฏิสนทรประมุข สังขารของท่านได้พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุลอย บริเวณหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรม “อุทัยธรรมสภา” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2534 ยังความเศร้าโศกเสียใจ อาลัยยิ่งแก่เหล่าศิษยานุศิษย์และชาวอุทัยธานีทั้งปวง

   วัตถุมงคลที่ท่านเริ่มสร้างตั้งแต่แรก เป็นพระพิมพ์สมเด็จที่เรียกว่า"สมเด็จฟองเต้าหู้"และเชือกคาดเอว"จระเข้ขบฟัน"ที่ท่านเรียนมาจากหลวงปู่พลอย,รูปถ่ายอัดกระจกขนาดห้อยคอ,ผ้ายันต์ของหลวงพ่อในรุ่นแรกๆจะเป็นยันต์องค์พระพุทธรูปซึ่งหลวงพ่อจะเขียนด้วยดินสอเป็นลายมือของท่านเองทุกผืน ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าสีขาวและสีเหลืองแล้วท่านชักยันต์เป็นเส้นเดียวเป็นองค์พระพุทธรูปแบบที่เรียกกันว่า"พระพุทธเจ้าคุ้มครองจักรวาล"รวมถึงเหรียญรุ่นแรกปี 2502 ออกโดยกรมการศาสนา ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ ใต้รูปเขียนว่าเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระราชอุทัยกวี(สุทตฺโต)และพระเนื้อดินเผาจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นต่อมาก็มีวัตถุมงคลต่างๆอีกหลายรุ่นด้วยกันครับ.
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 02, 2011, 03:23:18 pm
                       วัตถุมงคลยุคแรกๆ
    
      ....พระพิมพ์สมเด็จฟองเต้าหู้ พิมพ์ต่างๆ

                              พระพิมพ์สมเด็จฟองเต้าหู้ พิมพ์ 7 ชั้น
 
(http://images.temppic.com/02-08-2011/images_vertis/1312272143_0.16352800.jpg)(http://images.temppic.com/02-08-2011/images_vertis/1312272177_0.85270600.jpg)

                              พระพิมพ์สมเด็จฟองเต้าหู้ พิมพ์ 3 ชั้น
       (http://images.temppic.com/02-08-2011/images_vertis/1312272458_0.42035000.jpg)
       (http://images.temppic.com/16-09-2012/images_vertis/1347756384_0.53791300.jpg)
       (http://images.temppic.com/02-08-2011/images_vertis/1312272703_0.40442100.jpg)  
                 พิมพ์ 7 ชั้น     ,     พิมพ์ 3 ชั้นใหญ่    ,    พิมพ์ 3 ชั้นเล็ก    ,    พิมพ์คะแนน
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 02, 2011, 03:32:59 pm
           ....เหรียญเจ้าคุณพุฒ รุ่นแรก ปี ๒๕o๒

(http://images.temppic.com/02-08-2011/images_vertis/1312273874_0.46792100.jpg)(http://images.temppic.com/02-08-2011/images_vertis/1312273903_0.46768700.jpg)

หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 02, 2011, 03:37:24 pm
    
    ....เชือกคาดเอว"จระเข้ขบฟัน"ที่เลื่องลือของท่านเจ้าคุณพุฒ.

  (http://images.temppic.com/21-04-2011/images_vertis/1303373238_0.44838900.jpg)
  (http://images.temppic.com/09-09-2011/images_vertis/1315573417_0.83270900.jpg)
  (http://images.temppic.com/02-02-2012/images_vertis/1328172376_0.13896000.jpg)
  (http://images.temppic.com/02-02-2012/images_vertis/1328172404_0.74111700.jpg)
  (http://images.temppic.com/02-02-2012/images_vertis/1328172433_0.18144100.jpg)
  (http://images.temppic.com/02-02-2012/images_vertis/1328172460_0.64752300.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กบัวหลวง ที่ สิงหาคม 02, 2011, 05:51:13 pm
ขอบคุณท่าน soda 405 ที่นำเสนอชีวประวัติและวัตถุมงคล และรูปถ่ายของท่านเจ้าคุณพุฒ หาดูยากจริงๆครับ  
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: ศิษย์วัดแก้ว ที่ สิงหาคม 02, 2011, 07:07:12 pm
  ขออนุโมทนาครับผม
 ในภาพอาคารที่มีพระประธานใหญ่ คือพระวิหารครับ พระอุโบสถคือหลังดั้งเดิมที่ท่านสร้างปี ๒๔๙๗
 เป็นการสร้างครอบหลังเก่าที่ พระสุนทรมุนี(หลวงปู่ใจ) ได้สร้างไว้และฝังลูกนิมิตในยุคนั้นครับ
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: dada99999 ที่ สิงหาคม 02, 2011, 08:44:18 pm
มีกะเขาเหมือนกัน
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 04, 2011, 08:07:43 am

         ....รูปถ่ายอัดกระจกยุคแรกๆครับ....

 (http://images.temppic.com/04-08-2011/images_vertis/1312419821_0.79365800.jpg)(http://images.temppic.com/04-08-2011/images_vertis/1312419997_0.65902700.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: bee ที่ สิงหาคม 04, 2011, 11:02:36 am
      ตั้งแต่เริ่มศึกษาและสะสมพระเครื่องและเครื่องรางของท่านเจ้าคุณ พุฒ นั้น รูปถ่ายเป็นของที่หายากมากๆครับ(ยุคแรกๆ) พบเจอน้อยมาก  พอๆกับ รูปหล่อเนื้อตะกั่ว รุ่นแรกซึ่งสร้างไว้ไม่เกิน 44 องค์เท่านั้น ภาพนี้เป็นภาพยุคแรกๆ ของท่าน ซึ่งพบเจอน้อยมากเช่นกัน และรูปในฝันของคนทั้งหลายคือรูป ข้าวหลามตัดรุ่นแรกของท่าน ซึ่งหาดูไม่ได้แล้ว จะเป็นตำนานรูปถ่ายของจังหวัดอุทัยธานีต่อไป
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 05, 2011, 02:08:09 pm
  
       ....รูปถ่ายอัดกระจกทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด....
                                                         
                                                                 (ยอดนิยม)
(http://images.temppic.com/05-08-2011/images_vertis/1312527998_0.44292800.jpg)(http://images.temppic.com/05-08-2011/images_vertis/1312528028_0.76085200.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 16, 2011, 07:46:21 am

     ....ผ้ายันต์ในยุคแรกของท่านเจ้าคุณพุฒ
 
(http://images.temppic.com/16-08-2011/images_vertis/1313455476_0.23147700.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 28, 2011, 10:08:05 pm

  ....พระพิมพ์ต่างๆเนื้อดินเผาของท่านเจ้าคุณพุฒ ในยุคแรก

 (http://images.temppic.com/28-08-2011/images_vertis/1314543707_0.09533200.jpg)
 (http://images.temppic.com/28-08-2011/images_vertis/1314543873_0.98127400.jpg)
 (http://images.temppic.com/28-08-2011/images_vertis/1314543926_0.58536800.jpg)
 (http://images.temppic.com/28-08-2011/images_vertis/1314543963_0.92465900.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 28, 2011, 10:13:20 pm
 (http://images.temppic.com/28-08-2011/images_vertis/1314544330_0.64804800.jpg)
 (http://images.temppic.com/28-08-2011/images_vertis/1314544369_0.40121500.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2012, 03:54:50 pm
  

  ....เหรียญเจ้าคุณพุฒ รุ่นสอง ปี ๒๕o๖ วัดมณีสถิตกฏิฐารามสร้างเนื่องในงานฉลองอายุครบ ๖๘ ปี มีเนื้อทองแดงกะไหล่ทองและเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างคาดว่าไม่มากนัก.


                           ....เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
  
  (http://images.temppic.com/02-02-2012/images_vertis/1328179483_0.85568900.jpg)
  (http://images.temppic.com/02-02-2012/images_vertis/1328179563_0.93778000.jpg)
(http://images.temppic.com/04-02-2012/images_vertis/1328358051_0.66991600.jpg)(http://images.temppic.com/04-02-2012/images_vertis/1328358079_0.78825300.jpg)  


                              
                               ....เนื้ออัลปาก้า
  
  (http://images.temppic.com/02-02-2012/images_vertis/1328172814_0.41358500.jpg)
  (http://images.temppic.com/02-02-2012/images_vertis/1328172843_0.77656000.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: ศิษย์กรมหลวง ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2012, 04:26:44 pm
จุ๊ๆๆ....สภาพกำลังใช้ก็ได้  โชว์ก็ดี"เจ้ากรมหลวงพ่อใหญ่"มาเอง ก็ต้องมีแต่ของเด็ดๆอย่างนี้ ชอบบบบบบบบบครับ :D :D :D :D :D
หัวข้อ: Re:....เหรียญเจ้าคุณพุฒ รุ่น ๓ พ.ศ.๒๕๑๐ อุทัยธานี
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ มีนาคม 15, 2012, 06:40:24 am
  
  ....เหรียญรุ่นที่ ๓ สร้างปี พ.ศ.๒๕๑๐ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)สร้างแจกเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา เท่าที่พบเห็นมีเนื้ออัลปาก้า ไม่ทราบจำนวนการสร้าง


(http://images.temppic.com/15-03-2012/images_vertis/1331768359_0.58846200.jpg)
(http://images.temppic.com/15-03-2012/images_vertis/1331768379_0.11046300.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: Deutscher ที่ มีนาคม 16, 2012, 02:38:54 pm
สวยมากครับ อาจารย์ ใครจะรู้ ...... อิอิ ตัวจริงเลย
หัวข้อ: Re:....เหรียญท่านเจ้าคุณพุฒ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ มีนาคม 25, 2012, 08:53:07 pm
(http://images.temppic.com/25-03-2012/images_vertis/1332683524_0.76601400.jpg)
(http://images.temppic.com/25-03-2012/images_vertis/1332683548_0.96106100.jpg)
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: crazytuckie0653 ที่ เมษายน 05, 2012, 02:49:08 pm
น่าสนแฮะ
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ เมษายน 05, 2012, 02:56:15 pm
น่าสนแฮะ

    ....ลองได้สัมผัสและใช้ในวัตถุมงคลของหลวงพ่อด้วยตัวท่านเองแล้วท่านจะรู้ครับ โดยเฉพาะเรื่องความคลาดแคล้วสุดยอดมากๆครับ! :D
หัวข้อ: Re:....เหรียญรุ่นที่ ๔ ของหลวงพ่อพุฒ สุทตฺโต วัดทุ่งแก้ว อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ เมษายน 12, 2012, 08:20:09 am
....เหรียญรุ่นที่ ๔ สร้างปีพ.ศ.๒๕๑๒ วัดมณีสถิตกปิฎฐารามสร้างเป็นที่ระลึกในการเปิดอาคารโรงพยาบาลสงฆ์ ร.พ.อุทัยธานี การสร้างมีเนื้อทองแดงกะไหล่นาค (ไม่ทราบจำนวนการสร้าง)


หัวข้อ: Re:....เหรียญรุ่นที่ ๕ ของท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต วัดทุ่งแก้ว อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ เมษายน 13, 2012, 05:31:56 pm
....เหรียญรุ่นที่ ของท่านเจ้าคุณพุฒ  สุทตฺโต สร้างปีพ.ศ.๒๕๑๕ วัดธรรมโฆษก สร้างแจกเป็นที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าหอประชุมฯ มีเนื้อทองคำ,เนื้อเงิน,เนื้อนวะ,เนื้อชุบทอง,เนื้อชุบเงิน,เนื้อทองแดงรมดำ,เนื้อทองแดงผิวไฟ (ไม่ทราบจำนวนการสร้างที่แน่นอน)

(http://images.temppic.com/07-05-2012/images_vertis/1336369736_0.27831400.jpg)
(http://images.temppic.com/07-05-2012/images_vertis/1336369770_0.62928900.jpg)
หัวข้อ: Re:....เหรียญรุ่นที่ ๖ รุ่นเทียนแตก ของท่านเจ้าคุณพุฒ อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ เมษายน 13, 2012, 07:32:59 pm
....เหรียญรุ่นที่ ๖ รุ่นเทียนแตก สร้างปีพ.ศ.๒๕๑๖ วัดมณีสถิตกปิฎฐารามหรือวัดทุ่งแก้วสร้างเป็นที่ระลึกในวาระอายุครบ ๗๘ ปี เนื้อทองแดงสร้างจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญ,เนื้อนวะสร้างจำนวน ๓๑๘ เหรียญ ในจำนวนนี้เป็นเหรียญแจกกรรมการจำนวน ๑๘ เหรียญ (มีโบว์สีเหลืองติดเข็มกลัดกับตัวเหรียญ) รวมทั้งสิ้น ๑๐,๓๑๘ เหรียญ


   ....นวโลหะ  คือโลหะ๙ชนิดที่หลอมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ได้แก่ เหล็ก ๑ ปรอด ๑ ทองแดง ๑ เงิน ๑ และทองคำ ๑ เพียงนี้เรียกว่า "เบญจโลหะ" ถ้าเติมอีก ๒ ชนิดคือ เจ้า ๑ (เป็นคำตัดมาจาก"เจ้าน้ำเงิน"ว่าเป็นแร่ชนิดหนึ่งสีเขียวเป็นสีน้ำเงิน) และสังกะสี ๑ เรียกว่า "สัตโลหะ" ถ้าเติมอีกสองชนิดคือ ชิน ๑ และบริสุทธิ์ ๑ (คือทองแดงบริสุทธิ์) เรียกว่า "นวโลหะ"


          
            ....เหรียญกรรมการติดโบว์เนื้อนวะ
หัวข้อ: Re:....เหรียญกรรมการติดโบว์เนื้อนวะ ปี ๑๖ ของท่านเจ้าคุณพุฒ
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ เมษายน 13, 2012, 07:41:27 pm
เพิ่มเติมครับ!
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: จ่าเจ๋ง ศรีชัยนาท ที่ เมษายน 13, 2012, 08:24:47 pm
ครับ..สวยมีเสน่ห์ทุกรุ่นเลยจริงๆ แบบนี้เจอที่ไหนต้องไม่พลาดครับ :D
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: จ่าเจ๋ง ศรีชัยนาท ที่ เมษายน 13, 2012, 11:02:20 pm
ติดโบว์ด้วย..พิเศษสุดๆครับ ;)
หัวข้อ: Re:เ:...ที่มาของชื่อรุ่น"เทียนแตก"เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๖
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ เมษายน 14, 2012, 08:23:10 am
  
    ....ซึ่งในวันงานเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๖ ในช่วงเย็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพุฒได้นั่งปรกวัตถุมงคลของท่านในเขตพิธีอยู่นั้น ก็บังเกิดสิ่งมหัศจรรย์ให้เหล่าศิษยานุศิษย์ได้เห็นกันทั่วคือ เปลวของเทียนชัยได้เปล่งแสงและเพิ่มขนาดสูงขึ้นแล้วเปลวนั้นก็ได้แตกเป็นสองแฉกและแตกเป็นสามแฉกเป็นเวลานาน เป็นที่ฮือฮากับทุกๆฅนที่เข้าร่วมพิธีณ.ที่นั้น ซึ่งเหตุการณ์เทียนแตกนี้ช่างภาพท่านหนึ่งสามารถบันทึกภาพไว้ได้ (กำลังติดต่อกับผู้เป็นเจ้าของภาพจะนำมาให้ชมในเร็วๆนี้ครับ) หลังเสร็จพิธีทางคณะกรรมการวัดก็ได้นำวัตถุมงคลออกมาให้เหล่าลูกศิษย์ได้เช่าบูชา โดยมีจำนวนดังนี้  พระรูปหล่อขนาดห้อยคอเนื้อทองคำ ๗๘ องค์, เนื้อเงิน ๗๘ องค์(เนื้อทองและเนื้อเงินหนักองค์ละ ๗ สลึงตอกโค๊ตพัดยศและและแกะหมายเลขกำกับที่ใต้ฐาน),เนื้อนวะครบสูตร ๒๔๓๙ องค์ ตอกโค๊ตรูปพัดยศที่ใต้ฐานบูชาองค์ละ ๑๐๐บาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๙๕ องค์. เหรียญนวะ ๑๘ เหรียญติดโบว์แจกให้กับกรรมการวัด ส่วนอีก ๓๐๐ เหรียญจำหน่ายบูชาเหรียญละ ๕๐ บาท, เหรียญทองแดง ๑๐,๐๐๐ เหรียญจำหน่ายบูชาเหรียญละ ๑๐ บาท และในเวลากลางคืนมีหนังกลางแปลงจำนวนสิบจอจัดฉายโต้รุ่งให้ประชาชนได้ชมกัน.


     ....และในคืนนั้นเองมีนายทหารท่านหนึ่งจากนครสวรรค์มาเที่ยวในงานและได้เช่าเหรียญเนื้อทองแดงไว้ ขากลับนครสวรรค์รถได้เกิดอุบัติเหตุรถตกถนน ซึ่งภายหลังนายทหารท่านนี้ได้กลับมาที่วัดและมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า รถแฉลบเหมือนถูกเหวี่ยงตกจากถนน ตนตกใจไม่ได้ทำอะไรได้แต่กำพวงมาลัยไว้แน่น และแล้วความรู้สึกของตนเหมือนมีใครดันรถกลับหัวขึ้นบนถนนเหมือนเดิมทั้งๆที่เครื่องยนต์ได้ดับไปแล้ว หลังจากข่าวนี้แพร่ออกไปก็เป็นที่ฮือฮาบวกกับเหตุการณ์เทียนแตกในระหว่างพิธี ก็ทำให้วัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของฅนทั่วไปอย่างรวดเร็ว และเป็นที่มาของชื่อรุ่น "เทียนแตก"
หัวข้อ: Re:....เสน่ห์อันโดดเด่นของเหรียญนวะ ปี๑๖ ของท่านเจ้าคุณพุฒ อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ เมษายน 14, 2012, 02:25:08 pm

....คราบกระแสทองคำลอยให้เห็นเป็นจ้ำๆบนผิวเหรียญนวะ ปี ๑๖ อย่างเด่นชัดครับ!
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: Deutscher ที่ เมษายน 16, 2012, 05:39:04 pm
สวยมากครับ อาจารย์ เหรียญล่าสุด เจ้ากรม ท่านเจ้าคุณพุฒ ตัวจริงเลย  ;D ;D
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: FAMEETA ที่ กรกฎาคม 06, 2012, 08:38:20 pm


     กราบนมัสการ (http://www.gun.in.th/2012/Smileys/new/41.gif) (http://www.gun.in.th/2012/Smileys/new/41.gif) (http://www.gun.in.th/2012/Smileys/new/41.gif) หลวงพ่อท่านสุดยอดมากเลยครับ.
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: Torsak ที่ สิงหาคม 22, 2013, 04:29:03 pm
สมเด็จฟองเต้าหู้ สร้างปีไหนครับพิมพ์ไหนหายาก
หัวข้อ: Re: ประวัติพระราชอุทัยกวี ท่านเจ้าคุณพุฒ สุทตฺโต แห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง อุทัยธานี.
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ สิงหาคม 23, 2013, 04:11:26 pm
สมเด็จฟองเต้าหู้ สร้างปีไหนครับพิมพ์ไหนหายาก


      ....พระพิมพ์สมเด็จฟองเต้าหู้สร้างในช่วงปีพ.ศ.2500ครับ ณ.เวลานี้ทุกพิมพ์หายากพอๆกัน แต่พิมพ์ที่พบเห็นน้อยก็จะเป็นพิมพ์คะแนน 7 ชั้นและพิมพ์ 7 ชั้นครับ! :D