กระดานสนทนาเว็บไซต์ ศิษย์หลวงพ่อกวย

ทั่วไป => อักขระ เลขยันต์ คาถา ต่าง ๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 07, 2010, 09:08:14 pm

หัวข้อ: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 07, 2010, 09:08:14 pm
หัวใจ 108
สังวิทาปุกะยะปะ ชื่อพระธรรมเจ็ดคำภี
ทิมะสังอังขุ ชื่อ พระสูตร
อาปามะจุปะ ชื่อพระวินัย
วิระสะติ ชื่อวิปัสนา
อุปะสัมปะ ชื่อ อุลลุม
สะเนระเต ชื่อสมัย
อะระหัง ชื่อพระนิพพาน
อุทาสะติ ชื่อ พระรัตนะคุณ
มิติยาโน ชื่อแก้วแปดประการ
พุ ทะ จะ ติ ชื่อนิพพานสูตร
เสพุสสะเวตังอะเส ชื่อ เสฐฐัน
ทุสะมะนิ ชื่อปะถะมัง
พุท ธะ สัง มิ ชื่อ ไตรสรณาคา
อิสะวาสุ ชื่ออิติปิโส
จิปิเสคิ ชื่อปฏิสังขาโย
จิเจรุนิ ชื่อปะละมัตถ์
สะตะอุ อะ ชื่อ นะโม
สะหะชาตรี ชื่อตรีนิสิเห
ยะนิรัตตะนัง ชื่อยานี
วูภะกะสะ ชื่อ กรณีย์
นะมะจะ ชื่อสมาธิ
นะสะมิเห ชื่อ สัคเค
นะมะกะยะ ชื่อ กุสะละ
กะเมถะ ชื่อการก
สะทะสันนะ ชื่อ อิติปารมี
ทุสะนิมะชื่ออริยสัจจ์
สะระมะนะ ชื่อสรณาคม
ปะสิจะมิ ชื่อ คะเตสิก
มะอะอุ ชื่อปิฎกตรีเพชร
อิมะทิตะกะระสุ ชื่อมงกุฎพระเจ้า
สิริสะโต ชื่อสะมาส
สิ วา กุ ทัง ธะ นิทาน สะขิสาปิ ชื่อวิปัสสิท
นหิโสตัง ชื่อ ยะโตหัง
พามานาอุกะสะนะทุ ชื่อพาหุง
ทุสะนะโส ชื่อพระธรรมบทเปรต
กะจะยะสะชื่อ ทิยพมนต์
สิวังพุทังธัมชื่อ พระนิพาน
นะกะรังนะ ชื่อแก้วสามประการ
สะทุมะโต ชื่อสัมพุทเท สะทวิปิปะสะอุ
ชื่อสัมโพธบังค์ ผะเวเจเอหิ ชื่อบารมี 30ทัศ
ปะณะปะเญ ชื่อบุคคลบัญญัติ
นะการะตังถี ชื่อตะบะ
กะระสะติ ชื่อจังงัง
อะหังนุกา ชื่ออิทธิฤทธิ
อะหะนังติโกชื่อแคล้วคลาด
ถะกะจะนา ชื่อ ศิริมานน
สะยะสะปุยะอะปะ ชื่อเจ็ดตำนาน
นะระติ ชื่อมงคล
ภะยะนะยะ ชื่อภาณยักข์
นะชาลีติ ชื่อพระสีวะลี
พุโมยะโวนะโร ชื่อ พระพุทธคุณ
นะมะพุททังธัม ชื่อพระเจ้าห้าพระองค์
ภะคะวา ชื่อ พระ
ปะภะกะชื่อ พระศากยะมุลนี
ปะระกะทะ ชื่อพระกัสสปะ
นะมะกะตะ ชื่อ พระโกนาคม
สะระตะนะ ชื่อ พระเวสสันดร
นะปะกะตะ ชื่อพระเตมีใบ้
ปะภะยะหะ ชื่อ พระมหาชนก
วะกาเขจะ ชื่อ พระวิฑูณ
อะวะสัททะ ชื่อ พระสุวรรณสาม
ปะสะนะวะ ชื่อ พระโพธิสัตย์
ปะสิมิวา ชื่อ พระภูริทัต
ภะระยังยะ ชื่อ พระมาลัย
ปะสะอุอะ ชื่อ พระมโหสถ
นะระวาระ ชื่อพระศรีอาริยะ
ถัมภูมี ชื่อ พระราม
นะระกาลัง ชื่อ มนุษย์
จิตตังปุริโส ชื่อ ผู้ชาย
จิตตังภิกขิรินิเม ชื่อ ผู้หญิง
นะภาวะโต ชื่อ พระยามาร
สุนะโมโล ชื่อ ขุนแผน
อิสิวิระ ชื่อร้อยเอ็จ
กันหะเนหะ ชื่อโจร
อะระวิ ชื่อ พะยามิลิน
โลระโทรัง ชื่อคนพาล
สะอะนะกะโต ชื่อพระพาย
ยะตะมะอะ ชื่อหนุมาร
ยุวามะวา ชื่อ ลิงลม
กะละถานะ ชื่อ นกกาสัก
ยันตะนุภา ชื่อ พาลี
ภะหะวารา ชื่อ องค์คต
ตัปปะสิยัง ชื่อ งู ยุง
กิกุกุ ชื่อ พระยาไก่
อะหิสัปปะโร ชื่อ งู
อะงะสะ ชื่อ พระยานาค
อันตะภาโว ชื่อสัพพสัตว์
หันตะนุตา ชื่อ ถาลีย์
โลกะวิทู ชื่อ โลกทั้งสาม
กะขะมะนิ ชื่อ อาวุทธิ
กะขะชะนะ ชื่อ คงคาเดือด
สักขโย ชื่อ พระยาม้า
เตชะสะติ ชื่อ ไฟ
ละมะอะอุ ชื่อ ตรีเภ็จ
เมกะมะอุ ชื่อ นางพระธรณี
ภูตากะเก ชื่อ เกราะเพชร
วายุละภะ ชื่อ ลม
สิงหะชานัง ชื่อ ราชศีร
ปะฐะวียัง ชื่อ แผ่นดิน
ชะนะฉะญา ชื่อ ข้าวเปลือก
นุภานุเว ชื่อ ธน
ู อินะวัง ชื่อ กอขอ
ปะสิสะ ชื่ออาวุธพระเจ้า
วิเนสันติ ชื่อ คาบ
อะนิขิยิ ชื่อ ยันตุโพนโต
ร้อยแปด จบบริบูรณ์
กะระวิกะกะระวิโก ชื่อ นกการะเวก
สิงหะระชะสิงหะชานัง ชื่อ ราชสี
หะนุมานะนะหุนุหะ ชื่อ หนุมาร
วิงวังกังหะ ชื่อ ลิงลม
นึมึปึทึ ชื่อ คางคก
เหะหะเพะพะ ชื่อเสือสมิง
จิตตังอิถีโย ชื่อ ผู้หญิง
อิถีปาทเก ชื่อเกือกแก้ว
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 07, 2010, 09:15:36 pm
เกี่ยวกับบทอิติปิโส

คาถาอิติปิโสแปดทิศ
อิระชาคะตะระสาฯ ชื่อกระทู้เจ็ดแบก ด้านบูรพา
ติหังจะโตโรถินังฯ ชื่อฝนแสนห่าด้านอาคเนย์
ปิสัมระโร ปุสัตพุทฯ ชื่อนารายณ์กลืนสมุทรด้านทักษิณ
โสมานะกะริถาโทฯ ชื่อนารายณ์พลิกแผ่นดินด้านหรดี
ภะสัมสัมวิสะเทภะฯ ชื่อตวาดหิมพาน ด้านประจิม
คะพุทปันทูทัมวะคะฯ ชื่อนารายณ์กลืนจักร ด้านพายัพ
วาโธโนอะมะมะวาฯ ชื่อนารายณ์แปลงรูป ด้านอุดร
อะวิชสุนุตสานุสติฯ ชื่อนารายณ์ถอดรูป ด้านอีสาร

บทที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะกล่าวถึง อิติปิโส แปดด้าน
เอาถ่านไฟฝีตายวันเสาร์ เผาวันอังคาร มาแกะเป็นรูปคนพันผ้าลงชมด พิมเสน แล้วปลุกด้วยคาถาว่า "อิระชาคะตะระสา" 108 คาบ นี้เป็นหุ่นผีอย่างหนึ่งใช้อะไรก็ได้สมปราถนา "อิติปิโสแปดด้าน ปลุกเสกอะไรก็ได้ หลายอย่าง ตลอดจนการปลุกผี" เอาถ่านไฟผีตายวันเสาร์ เผาวันอังคารมาแกะเป็นรูปคนพันผ้าลงชมดพิมเสนแล้วปลุกด้วยคาถาว่า "อิระชาคะตะระสา" 108 คาบนี้เป็นหุ่นผีอย่างหนึ่งใช้ให้ทำอะไรก็ได้สมความปราถนา "อิติปิโสแปดด้าน ปลุกเสกอะไรก็ได้หลายอย่างตลอดจนการปลุกหุ่นผี" ทั้งแปดคาถาตามปกติ ใช้ในพิธีสำหรับพิธีกรรม บริกรรม เป็นด้านๆตามทิศเพื่อป้องกันภัยอันตราย ต่างๆแต่จะมาใช้เป็นเวทมนต์เสกเป่าทำคุณไสยอยู่คงกระพันชาตีก็ได้ให้ชื่อไว้นั้นบงบอกสำหรับทางนี้ "อิระชาคะตะระสา"
ถ้าเสกข้าวกินจะอยู่คงหอกดาบ ถ้าเข้าผจญกับศัตรู ภาวนาสามทีจะเกิดกำลังดุจช้างสารเวลาภาวนาให้ระลึกถึงพระฤาษี 7ตน กับพระเจ้า 5 พระองค์ "ติหังจะโตโรถินัง"
ไปที่ใดหาน้ำไมได้เสกหมากกิน 5 คำ ไม่อยากน้ำเลย ถ้าไม่มีฝนอยากให้ฝนตกภาวนา 100,000จบระลึกถึงคุณพระอินทร์ พระพรหม ฝนก็ตก ถ้าคนเจ็บป่วยเป็นอันใดเสกน้ำพรหมหายแล ท่านให้ชื่อว่า ฝนแสนห่า บางแห่งเรียกนารายณ์ทำสิงหนาท
"ปิสัมระโลปุสัตพุท"
ถ้าฝีขึ้แห่งใดๆก็ดี ให้เสกพริกไทย 7 เม็ดเคี้ยวพ่นหายแล คาถานี้เป็นคาถาทำความสูญต่างๆท่านให้ชื่อว่า เกลื่อนสมุทรหรือบางทีเรียกนารายณ์กลืนสมุทร
"โสมานะณะกะริถาโธ"
ถ้าจะพูดเรื่องสำคัญให้สำเร็จ ให้ไปที่ต้นมะขามกลั้นใจรูดใบมะขามมากำมือหนึ่ง เสกด้วยคาถานี้ 3 ที เจ็ดทีแล้วเอาใส่พกไวไปเจรจาศัตรูก็ยอม ถ้าเป็นหญิงก็รักเราแล ท่านจึงให้ชื่อว่า นารายณ์พลิกแผ่นดินบางแห่งเรียกพลิกแผ่นดินหงายบางทีเรียกนารยณ์ขว้างจักร
"ภะสัมสัมวิสะเทภะ"
เวลาเดินทางพบช้างม้าสัตว์ร้ายโจรผู้ร้ายภาวนาคาถานี้เป็นจังงังดีนักแลถ้าจะให้แคล้วคลาดศัตรูหมู่ร้ายให้ภาวนาทุกเช้าค่ำเป็นมหามงคลดีนักแลท่านจึงให้ชื่อว่า ตวาดหิมพานต์
"คะพุทปันทูธัมวะคะ"
เสกน้ำเดาะกินบ้างรดศรีษะบ้างออกแลแม้ต้องขื่อคานโซ่ตรวนต้องจองจำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีให้เสกน้ำก็ได้ เสกน้ำลายก็ได้ บริกรรมไป เครื่องจองจำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีให้เสกน้ำก็ได้ เสกน้ำลายก็ได้ บริกรรมไป เครื่องจองจำพันธนาการหลุดลุ่ยออกหมดเป็นมหาวิเศษนักแล ท่านให้ชื่อว่า นารายณ์กลืนจักร
"วาโธโนอะมะมะวา"
ภาวนาสูดลมหายใจเข้าไปแล้วกลั้นใจยืนนิ่งเป็นกำบังหายตัว ศัตรูมิเห็นเลย เป็นมหาวิเศษนักแล
"อะวิชสุนุสสานุสติ"
ภาวนาเดินทางศัตรูมิเห็นตัวเราหาก สำคัญว่าคนอื่นแล แม้จะสะเดาะโซ่ตรวนกุญแจขื่อคาน ภาวนา 108 คาบ หลุดออกมาได้ถ้าจะให้เป็นเสน่ห์แก่สตรีเอาน้ำหอมมาเสก 108 คาบ เวลาจะไปหาให้เสก สามคาบ เจ็ดคาบแล้วทาตัวไปหาสตรีรักนักแลท่านให้ชื่อว่านารายณ์ถอดรูป

คาถาวันอาทิตย์ อะวิช สุ นุส สานุต ติ ชื่อพระคาถาพระนารายณ์ ใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้ สวดวันละ 6 จบ
คาถาวันจันทร์ อิ ระ ชา ตะ ตะ ระ สา ชื่อพระคาถากระทู้เจ็ดแบก ใช้ทางคงกะพัน สวดวันละ 15 จบ
คาถาวันอังคาร ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ชื่อคาถาฝนแสนห่า ใช้ทางเมตตามหานิยม สวดวันละ 8 จบ
คาถาวันพุธกลางวัน ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมมุทร ใช้เสกปูน สูญผี สวดวันละ 17 จบ
คาถาวันพุทธกลางคืน คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้ความผิดต่างๆ สวดวันละ 12 จบ
คาถาวันพฤหัสบดี ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพใช้ทางเมตตา มหานิยม สวดวันละ 19 จบ
คาถาวันศุกร์ วา โธ โร อะ มะ มะ วา ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ใช้ทางมหานิยม สวดวันละ 21 จบ
คาถาวันเสาร์ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ทางถอดจักร ใช้ทางถอดคุณไสยศาสตร์ สวดวันละ 10 จบ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 07, 2010, 09:18:20 pm
พระคาถาประจำวันเกิด
คาถาวันอาทิตย์
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หิริสสะวัณโณ ปะฐะ วิปะภาโส ตัง ตังมะมัสสามิ หะริสสะ วัณนัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสังเย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมมัง เต เม นะโม เต จะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยานะโม วิมุต ตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสนาฯ ภาวนาประจำวันเกิดวันเกิดวันอาทิตย์ของตน วันละ 6 จบทุกๆวันไป พร้อมด้วยบูชาพระประจำวันเกิดจะมีสิริมงคลยิ่งนัก
คาถาวันจันทร์
ยันทุนนิมติตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สุกะณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุนา เวนะ วินาสะเมนตุฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินา สะเมนตุฯ ยันทุน นิมิตตัง อะวะมังคะ ลัญจะ โยจามะนาโป สกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานะภาเวนะ วินาสสะเมนตุฯ ภาวนาประจำวันเกิดวันเกิดวันจันทร์ของตน วันละ 15 จบทุกๆ วันไป พร้อมด้วยบูชาพระประจำวันเกิดจะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก
คาถาวันอังคาร
ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสรนัง ยัมหิ เจวานุยญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะปัสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะฌามะ เหฯ ภาวนาประจำวันเกิดวันเกิดวันอังคารของตน วันละ 8 จบ จะมีความสุข ปราศจากภูตผีปีศาจเบียดเบียน
คาถาวันพุธ
สัพพาสีวิสะชาตินัง ทิพพะมันตาคะ ทังวิยะยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัศจปิ ปะริสสะยัง อาฌักเขตตัมหิ สัมพัตถะ สัมพะทา สัมพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตรันตัมภะ ฌามะเหฯ ภาวนาประจำวันเกิดวันเกิดวันพุทธ วันละ 17 จบ มีความสุขกาย สุขใจ รวยยศ เป็นเมตตามหานิยม
คาถาวันพฤหัสบดี
ปูเรณตัมโพธิสัมภาเร นิพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ จิรัสสัง วายะ-มัน ตาปิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมตัน ตันติ อักขาตัง ปะริตตัง ตัมภะฌามะเหฯ ภาวนาประจำวันเกิดวันเกิดวันพฤหัสบดี วันละ 19 จบ จะได้เจริญรุ่งเรื่องยิ่งๆ ขึ้นไป
คาถาวันศุกร์
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ประริตตันตัมภะนามะ เหฯ ภาวนาประจำวันเกิดวันเกิดวันศุกร์ของตนได้วันละ 21 จบ จะได้มีความสุขนำราญเนืองนิตย์ เจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญเจริญสุขทุกๆ เมื่อ
คาถาวันเสาร์
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยา ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชิวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจะจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ภาวนาประจำ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 07, 2010, 09:41:55 pm
คาถาต่างๆ
คาถาเสกข้าวกิน
อิติปิโสภะคะวา ตะโจนัง อิติ คงคัง พุทธัง สะระนังคัจฉามิ อิติปิโสภะคะวา ตะโจนัง อิติ คงคัง ธัมมัง สะระนังคัจฉามิ อิติปิโสภะคะวา ตะโจนัง อิติ คงคัง สังฆัง สะระนังคัจฉามิ
เสกข้าวกินสามเดือนตัวเป็นเพชรฯ

คาถาเรียกจิต
โอมมะพุทธังผูกจิต โอมมะธัมมังมัดใจ โอมมะสังฆังรัดกาย กรึงไว้ด้วยนะผูก โมมัด พุทรัด ทารึง ยะกรึงมังป่องฯ
คาถาเรียกคาถา
ระโชหะระนังระชางหะระติฯ
คาถากันหมา
โอมซีเซียวสวงตาเห็นกูเดินมาสุนักคะโตหิฯ
คาถาเสดาะทำน้ำมนต์ให้กิน
อิมัง มานัตตังนิขิปปามิ อิมัง สะนัตตังนิขิบมิ อิมัง วัตตัง นิขิบปามิฯ

คาถาเสกเหล้ากินอยู่คง
นะมั่น โมคง พุทธาเหนียว ยะกระดูกกระเดี้ยวเหนียวทั้วกายา สาระพัดศัตราฟันแทงกูมิเข้า พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ทรงในกาย ตัวกู พุทธังกายสิทธิ์ ธัมมังกายสิทธิ์ สังฆังกายสิทธิ์ พระเจ้าแผลงฤทธิ์ อยู่ด้วย กะนะอะ ฯ เสกสามจบ
คาถาธรณีสารแล
โอมอุดทะเน มิตจิตตัง พันทัง สะวาหะ โอมระงับ ดับจิต โมปิดใจ พุทมิให้ว่า ทาละลาย ยะกลับกลายคลายจิตอุมิ อะมิ อะมิยีมิโสกัง เสวามิ ภะราชา พัทธะสิงโห พะกาสันโต ราทะสิงโห สิทธิ สัตถาอาหะฯ
คาถาประสพเนตร
โอมพระนัย ยะเนตร กูเอ๋ย เป็นบ่วงคล้องต้องตานาง โอมมะละห้อย สวาโหมฯ
คาถาผูกจิต นะจับจิต โมจับใจ พุทธอาลัย ธากรุณา ยะเอ็นดู ประสิทธิเมฯ
คาถาประสพเนตร
สาธุ นะมะพะธะลูกนกแขกเต้า เข้าดลใจใครเห็นหน้ากู รักกูทักคนเข้าดลใจคนมะอะอุฯ
คาถาเรียกจิต
นะมะพุทธะ นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ อิมัสถะ ปัญจะสังฆะ พุทธะโอมมะจิตใจฯ
คาถาพระยาไก่เถื่อน
เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา ทาสาธิกุ กุตะกุภู ภูกุตะกุฯ
ภาวนาทุกวันให้ได้ 3 เดือนจะมีปัญญาเป็นเลิศ ภาวนา 7เดือนจะมีปัญญายิ่งกว่าคนอื่นเดินทางให้ภาวนา 8คาบจะได้ลาบไม่มีภัย
คาถาเรียกผีหรือคนมาผูก
โอมมะพุทธังผูกจิต โอมมะธัมมังมัดใจ โอมมะสังฆังรัดกาย กรึงไว้ด้วยนะผูก โมมัด พุธรัด ธารึง ยะกลึงมังป่องฯ
คาถาพระเจ้าประสานบาตร์
อาปามะจุปะ ทิมะสัง อังคุ สิงวิธาปุ กะยะปะฯ
คาถาเสกพริกไทยกิน
โอมปรุโปร่งทรงปัญญา นะทรงฟ้า โมทรงดิน พุททรงสายสินธ์ ธาทรงอากาศ ยะทรงวิชา ทาทรงอักษร โมทรงอักขะระ พุทธพาโม ฟ้านะทรงทรงฯ
คาถาเสกน้ำมันใส่ผม
โอมกูจะเสกน้ำมันขึ้นใส่หัว นะมะพะทะ หน้ากูคือดอกบัว นะมะพะทะ หัวกูงามคือกรงจักร นะมะพะทะ หญิงเห็นหญิงรัก นะมะพะทะ ชายเห็นชายชม นะมะพะทะ ขุนนางท้าวพระยา ย่อมมาพิศวง ให้ระทวย งวยงง โอมสิทธิสวาโม๋ม(โหม)ฯ
คาถาเมตตา
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู เมตตาตัวกูคือหญิงชายทั้งหลาย พุทสังมิ พุทโธ พุทธัง อะระหังพุทโธฯ คาถาประสพเนตร (อีกบทหนึ่ง) aโอมพระนัยยะเนตรกูเอ๋ย จงมาเกิดเป็นบ่วงคล้องต้องตานาง โอมนะโมจิตตังพันธังทะนังสวาหะฯ
คาถาปลุกตัว
aอิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ มะอะอุ อุอะมะ ยะธาพุทโมนะ วาคะภะโส อิติปิโสทายะ มะอะอุ อิสวาสุ อะสังวิสุโล นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ มะอะอุอุอะมะ อิติปาระมี ตาติงสา อิติโพธิมะนุปัตโต อิติปิโส จะเตนะโม นะมาเรโส มาเรสะมะมะฯ
คาถาเรียกคาถาและเลขยันต์ทั้งปวง
aนะพุทโธ มาเรโส ยันตัง สันตัง มาเรสะ มามะมะ นะธัมโม มาเรโส ยันตัง สันตัง มาเรสะ มามะมะ นะสังโฆ มาเรโส ยันตัง สันตัง มาเรสะ มามะมะฯ
คาถาปลุกเครื่องทั้งปวง
aโอมปลุกมหาปลุก กูจะปลุกทั้งชั้นฟ้าแลชั้นดิน นะมะพะทะ กูจะปลุกทั้งพระสมุทรและสายสิน นะมะพะทะ กูจะปลุกทั้งพระอินทร์ และพระพรหม นะมะพะทะ กูจะปลุกทั้งพระยมและพระกาฬ นะมะพะทะ กูจะปลุกทั้งพระจตุโลกบาลทั้งสี่ นะมะพะทะ กูจะปลุกทั้งพระมาตุลีที่มีฤทธิ์ นะมะพะทะ กูจะปลุกทั้งจิตและทั้งใจ ให้ลุกขึ้น นะมะพะทะ โอมปลุกมหาปลุกลุกลุกสวาหะฯ
คาถาปลุกใช้ได้ 108
aโอมตำเนินพระราม นะมะพะทะ พระศุกร์ กูจะปลุกพระยันต์ทั้งหลาย นะมะพะทะ กูจะสำแดงพระนาราย นะมะพะทะ กูจะปลุกพระยันทั้งหลายให้ลุกขึ้น นะมะพะทะ โอมปลุกมหาปลุกลุกลุกสวาหะฯ
คาถาบทนี้ใช้ได้ 108
โอมสะขะเวสุสวาหะ โอมพระเนตตะรัง จะสุสวาหะฯ
คาถาจิต
นะสะหะตะตา จิตตังอิถี โสแห่งนาม (ชื่อผู้ชาย)จงมาหากูอาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ มานิมามะมะฯ aนะสะหะตะตา จิตตังอิถี โยแห่งนาม (ชื่อผู้หญิง)จงมาหากูอาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ มานิมามะมะฯ
คาถาเสกน้ำมันต่อ aโอมติด โอมต่อ โอมล่อ โอมชน เรียกเนื้อมาหาคนชนติดสนิทติดติดสวาหะฯ
คาถาภาวนาเรียกจิตคนทั้งหลาย
มะอะอุ พรหมมาจิตตัง จิตมนุษย์ สะหญิงชายทั้งแผ่นดิน โอมมามานิ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิจิตจงมารักกูทุกผู้ทุกคน มะอะอุ จงเกลื่อนกล่นกันมารักกู อุอะมะ สัพเพบุพผังจะมหาลาภัง พะวันตุเมฯโอมจิตตัง พันทัง ราชกุมาโรวา ราชกุมารีวา อิทถีโยวาปุริสโสวา ภานิชโชวา ประสันนะชิตโตวา อาคัจฉายะอาคัจฉาหิ มังเมมามะมะฯ
อินูกุสะนะอะนุกุสินะฯ==หัวใจมนุษย์
คาถาเสดาะ
พะทะนะมะ พะสะกะจะ ทะพะนะมะ พะลิกะจะฯ เสดาะได้สารพัดแล
คาถาเสกผ้านุ่ง
กะทะมะทะกะ นะชาลิติ นะโมพุทธายะ ยะนะมะพะนะ พะตะวาอิติอิติพะวาฯ
คาถานี้ภาวนาเป็นเสน่ห์แก่ผู้หญิงเสกสารพัดของกินให้มันกินรักเรานักแล เสกแป้งน้ำมันทำเป็นเสน่ห์ดีนักแล เอาชื่อมาเขียนใส่กระดาษทำใส้เทียนจุดบูชาพระแล้วภาวนากว่าจะสิ้นเทียนดีนักแล เอารอยตีนมันมาปั้นเป็นรูปแล้วเสกสามเที่ยวแล้วเอาไปเส้นแล้วมากอดนอนมันต้องมาหาเราแน่
คาถาเสกปูน
อิทถีโยจะโมเมหัง อิทถียังอามะอาตะไนย์ยะ อาคะไนย์หิ ติวะตับโพ อาคะไนย์หิฯ
เสกปูนใส่เต้ารักรักเราหมดทั้งบ้านแล
วายุพะสะฯ==หัวใจพระพายแล
คังคาสะอะฯ==หัวใจพระแม่คงคาแล
โสสะอะนิฯ==หัวใจพระกาฬแล
คาถาผูกปากสัตว์
ภะสัมสัมวิสะเทภะ อิติมุลิ ฯ ผูกปากสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น อะอิมุลาโสทายะฯ คาถานี้แก้
คาถาเรียกภูตเข้าสาว
เอหิปัตถะวี พรหมมา เอหิเตโช มะรายะ เอหิอาโปอินตะรา เอหิวาโยอิสะละฯ เรียกภูตดีแลฯ
คาถาเรียกภูตมาผูก
จัตตุระภูตัง กายพันทะนัง เอหิจิตตังปิยังมามะมะฯ
คาถาผูกภูตแล
จัตตุระภูตา ทังนักคะรังสัมมาขะมามะมะฯ
คาถาใช้ได้ 108
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ อิสวาสุ สุสวาอิ กันหะเนหะ หะเนหะกันฯ ใช้ได้ 108 ดีนักแล
คาถาทำน้ำมนต์
อะสังวิสุโลปุสะพุพะ นะมะพะทะฯ
คาถานี้ทำน้ำมนต์รดคนถูกกระทำต่างๆพ่นทรางพ่นตาแดงลมเพลมพัดแล
คาถาเสกหวายขับผีและทำน้ำมนไล่ผี
สัพเพเทวา ปิสาปัจเจวะ ปิจะคัดตัง ตาระปัดตัง ทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติฯ
คาถามัดผีและเสกด้ายผูกไข้
นะโมพุทธายะ นะผูก โมมัด พุดรัด ทารึง ยะแข็งขึง กรึงด้วย นะโมพุทธายะฯ
คาถาเรียกได้สารพัด
คัจชะมุมหิขิหิติ ติเลทาเลหิมะมะฯ
พระคาถาดับพิษไฟ
โอมอัคคี พระฤาษีให้แล้ว โอมน้ำแก้วรดอัคคีฯ คาถาอ้อยล้อย aโอมอ้อยล้อยอัคลักใจ ท้าวมาใส่ใจนางก็ให้ปากหาท้าวก็ให้ได้ใจกู ปากหานางก็ให้ได้ใจกู โอมสวาโหมติดอยู่บอได้ฯ
คาถาเสกหมากกินมีปํญญา
โอม เตระอุตตะมัง วะลังวะระมาหาปัญโญ สะวาโหมฯ คาถาเตาคาม aสิหินาเขโอ กะมันตุพุททะสาสะเนติทิทะตุฯ คาถาปัญญาดี aโอมปุปุ ทะลุปัญญา ปัญญาปุปุฯ
คาถาทำนะหน้าทอง เอาแป้งมาเสก
โอม นะมะอะอุ นะเมตตา นะมะอะอุ โมกรุณา นะมะอะอุ พุทปราณี นะมะอะอุ ธายินดี นะมะอะอุ ยะเอ็นดู บิดาค้ำชู มารดาป้องกัน พุทธังเคลิ้มจิต ธัมมังเคลิ้มใจ สังฆังหลงใหล มีใจรักกู ประสิทธิเมฯ แล้วลูบหน้าทาตัวทำ "นะหน้าทอง" เอาแป้งมาเขียนอัขระ "นะ" ลงบนผ่ามือเสกว่า นะหน้าทองผิวผ่องกายาหญิงชายทั่วหน้ามีใจปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู เห็นหน้ากูรักกูทุกคน มะอะอุฯ เสร็จแล้วลูบหน้า ทำผงคือเอาดินสอขาวหรือดินสอพองมาเขียนยันอิทธิเจ ลงบนกระดานชนวนเสกด้วยคาถานี้ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะจับจิต โมจับใจ พุทอาลัย ธากรุณา ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม ฯ แล้วลูบตะล่อมให้เป็นผงดินสอเอามาเจิมหน้าผาก
คาถาหนุมานคลุกฝุ่น
โอมพงษ์เผ่าเถ้าธุรี คงกระพันชาตรี สวาหะ หะนุมานะ คลุกคลี ติมะอะฯ
คาถาประกอบการทำดาบฟ้าฝื้น
นะโมนมัสการพระอิศวรนารายผู้เป็นเจ้าเท้าจะเสด็จลงมาตั้งฟ้าตั้งดิน ตั้งพระอินทร์ ตั้งพระพรหมตั้งพระยมตั้งพระกาฬ เธอจึงให้ตัวกูผลาญต้นไม้อันมีผี ตั้งพิธีเบิกโขนเบิกทวารบานประตูขุดคูขุดบ่อท่อถางทางขุดบางขุดสระแกะรูปพระสลักหนังฝังผีพลายและตายโหงตั้งต่อโลงและโกฏผา ทำศาลาและมณฑบ ทำพนมศพและพนมเมรุฯ
คาถาครอบคาถา
ตะมัสถังปากกาเสนโต สัตถาอาหะ กูจะสูบพระคาถาทั้งปวงเข้าไว้ในคอ กูจะยอพระคาถาทั้งปวงเข้าไว้ในอก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงเข้าไว้ในเกศ ให้เป็นเอกกว่าคนทั้งหลาย เอหิปิยังมะมะ พระพุทธะคุณนัง พระธัมมะคุณนัง พระสังฆะคุณนัง ผูกพันคาถัง ปิยังเอหิฯ
คาถาทำหุ่น
โสสะอะนิฯ
คาถาปลุกหุ่น
สะอะนิโสฯ
คาถาเรียกหุ่นให้มาหา
อะนิโสสะฯ
คาถาผูกหุ่น
นิโสสะอะฯ
ขับหุ่น,ขับผีให้ไป
คาถาเสกน้ำดอกไม้ ผู้หญิงเอาน้ำดอกไม้มาเสก
โอมสิวลี จะ มหานานัง อินทา เทวาสะพรหมมา เทวา มนุสปูชิโต อิตถีปิยังลาภัง ภะวิสสะติฯ คาถาเสกขี้ผึ่ง aเอหิพุทธา ชนาจิตตัง เอหิธัมมา ชนาจิตตัง เอหิสังฆา ชนาจิตตังฯ
คาถาเมตตา
โอมมะอะอุ นะมะพะทะ นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู บิดาค้ำชู มารดาป้องกัน อาจารย์อุปถัมภ์ ยะธาพุทโมนะ นะโมพุทธายะ พุทธังเคลิ้มจิต ธัมมังเคลิ้มใจ สังฆังหลงใหล นะมะพะทะเพี้ยง เพี้ยง สวาหะฯ
คาถาเสกหมอนเรียกชื่อคนรัก
นามมะนัง สะมาโส ยุตตะโถ ยุตตะถะ นามมะทินเนถาเน นามมะ วิกรึงคะเร พุทธังรัตนัง ธัมมังรัตนัง สังฆังรัตนัง โอมจิตติ จัตตัง มะมะ อาคัจฉายะฯ
คาถาเสกแป้งผัดหน้า aนะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะจับจิต โมจับใจ พุทอาลัย ธากรุณา ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ สัพพะสิทธิ ภวันตุเมฯ
คาถาเมตตา
นามมานังสะมาโล ยุตตัตโถยุตตัตถะ นากาโรโหติ สัมภะโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะรานะรา หิตังเทวัง นะระเทเวหิ กามะปัง เกติ นะมามิ สุคะชิตังฯ เขียนชื่อคนรัก แล้วเสกใสกระดาษ หรือเสกก่อนไปพบคนรัก
คาถาเสกดอกไม้ให้ผู้หญิงดม aโอมนะปะโร รันนะ ขุเภติ พุทธัง สะระติจิตตัง สะมาคะมา ธัมมัง สะระติจิตตัง สมาคะมา สังฆัง สะระติจิตตัง สมาคะมาฯ
คาถาผูกจิต
นะจับจิต โมจับใจ พุทอาลัย ธากรุณา ยะเอ็นดู ประสิทธิเมฯ
คาถามหาละลวย
นะนะมะพะทะ นะเมตตามหาละลวย โมนะมะพะทะ โมกรุณามหาละลวย พุทนะมะพะทะ พุทปรานีมหาละลวย ธานะมะพะทะ ธายินดีมหาละลวย ยะนะมะพะทะ ยะเอ็นดูมหาละลวย สัพพะสิทธิภะวันตุเมฯ เสก108 คาบ
คาถาประสพเนตร
สาธุ นะมะพะทะ ลูกนกแขกเต้าเข้าดลใจใคร เห็นหน้ากูรักกูทุกคนเข้าดวลใจคน มะอะอุฯ คาถาอุดปืน aนะอุด โมอัด พุทปัด ธาปิด ยะสูญหาย นะโมพุทธายะ ฯ

คาถาประกอบการทำดาบฟ้าฝื้น
นะโมพุทธายะ นะโมพุทธายะ นะโมพุทธายะ โอมมหาวินากัสสะ รัสสะปูชิโต สวาหะ โอมเชยยะ เชยยะ ปราเชยยะ ปราเชยยะ อะหัง มหาเพชรศัตรู ยะยังสัพพะลาภัง สวาหะ โอมนะรายะ เทวสังสิฤทธิ์ เดชะ ชัยยังกะโร โหติ ริทิ ริทิ หะตะราจะ มหามันตะระ มุวาส สะวาอิเมฯ
และคาถาดังต่อไปนี้
จะเชยยะ ทุมมิตัง พาลัง อาสีวิสังวะ มาณโว ภะเชยยะ ปาปะกัง กัมมัง นะฬาคารังวะ กุญชะโร กะเรยยะ กุสะลัง สัพพะ สิวังนิพพานะ มาวะหัง สะเรยยะ อนิจจัง ขันธัง นิพพิทาญณะโคจะรังฯ
คาถาเสดาะ
พุทธาประสูติ โสตถิ เตโหติ โสตถิ คัพภัสสะ สุทาวะหัง ตังปฏิกะริสสามีฯ เอาน้ำใส่ขันแล้วเสกกิน คาถาเดาะโซตรวน aนะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมะมะนะ นะอะอะนะ นะอุอุนะ ทะนะมะ นะสะจะภะกะ อุนะนะอุ อุมะมะอุ อุอะอะอุฯ เพี้ยง คาถาเสกข้าวสาร aกรณียะ มัตถะ กุสะเรนะ ยัยตัง สันตัง ประทังอภิสะเมจะ สักโกอุชูจะ สุหุชูจะ สุวะโล จัสสะมุทุ อะนะติ มานีติฯ
คาถาปลุกตัว
จัตตะปาโป ชิโนชันตุง จะตุราปาย ตาระโก จัตตะทานะวะโร พุทโธ จะตุสัจจาวะโพธะโก ภัคคะราโค ภัคคะโทโส ภัคคะโมโห อะนาสะโว ภัคคะสัส ปาปะกา ธัมมา ภะคะวาเตนะ วุจจะติ กะโรติ ภะคะวา นาถัง กะตะปุญญะสัส ชันตุโน กะเถติปุพพิกังกะถัง กะโรติ สัตตะโมจะนัง สัมมา สามัญจะ สัมพุทโธติ ปะเรชิโน สัทธัมมะรังสิยา โลเก สัพพัง ตะมัง วิโนทะยิฯ
คาถาหลวงปู่สุข(วัดมะขามเฒ่า)
สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ "มะอะอุ"
คาถาเกี่ยวกับคาถาธาตุทั้ง4
คาถาคัดเลือด ปถวีธาตุ วาโยธาตุฯ
คาถากันงูกัด ปถวีธาตุ ฯ 7คาบ
คาถาประสานเนื้อ ปถวีธาตุ วาโยธาตุฯ 11คาบ
คาถามหาจังงัง ปถวีธาตุ วาโยธาตุ ฯ 12 คาบ
คาถาทำความ วาโยธาตุ เตโชธาตุ ฯ 9 คาบ
คาถาทำเทียนระเบิดน้ำ ให้เอาใบหรดาร 1 ใบสมี 1 เกษรดอกไม้และเครื่องหอมทั้งปวงพอสมควรผสมขี้ผึ้งหนัก 10 ตำลึง เอาด้ายสาวพรหมจารีย์ 108 เส้นทำเป็นใส้เทียน ควั่นแต่พองามดีจึงเสกด้วย "อาโปธาตุ" 108 คาบ จุดระเบิดเดินไปในน้ำได้ทุกแห่งแล
คาถาเรียกน้ำกิน หาน้ำกินไม่ได้ให้ขุดหลุมลึก 1 ศอก ภาวนา "อาโปธาตุ" 19 คาบ
คาถาถอดรูป ถ้าถอดรูปให้เป็นเช่นไรก็ดี ให้ภาวนาด้วยธาตุทั้ง 4 ปถวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุฯ
คาถาทำหุ่น ถ้าจะให้ผู้หญิงมาถึงเรือน ให้เอาขี้ผึ้งมาปั้นเป็นรูปทั้ง 2 จึงเอกอดกันเข้า เอาใบรักมาหุ้มห่อรูปจึงเสกด้วย "ปถวีธาตุ เตโชธาตุ" ให้ได้ 108 คาบ ฝังป่าช้ามาหาเราแลฯ
คาถาปลุกพระพุทธรูป ปลุกพระพุทธรูป ให้เสด็จออกมา เสกข้าวสารด้วยธาตุทั้ง 4 "ปถวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ" 108 คาบ โปรยไปที่พระพุทธรูป
คาถาลูบคมมีดให้หอกดาบ ปถวีธาตุ เตโชธาตุ
คาถาเสกน้ำมันไล่ผี เตโชธาตุ 18 คาบ
คาถาทำหุ่นชกมวย เอาขี้ผึ้งมาปั้นตุ๊กตา 2 ตัว กำลังตั้งมวยเสกข้าวสารด้วย ปถวีธาตุ เตโชธาตุ 16 คาบปลายไป
คาถาทำล่องหน เอาถ่านเผาผีตายวันเสาร์หรือวันอังคารเอามาแกะทำเป็นรูปคนเสกด้วย ปถวีธาตุ วาโยธาตุ 108 คาบ เอาใส่ขวดใส่น้ำมันหอมแช่ไว้แล้วเสกอีก 108 คาบเมื่อไปที่แห่งใด ก็เอาน้ำมันทาตัวไปเป็นล่องหนแลเมื่อกลับมาให้ต้มน้ำอาบถ้าพ้นวันไปจะกลายเป็นผีดิบ
จบคาถาธาตุทั้ง 4
คาถาอ้อจำ
พุทจำจิต โมจำใจ พุทจำไว้ ธะจำรักaถ คาถาอ้อป่อง aพุททรงฟ้า นะทรงดิน พุทใส่สิน ญะทรงมหะทรง
มนต์ศักดิ์สิทธิ์
นะโมพุทธายะ อุปปะสัมปะ นะมะพะทะ
มนต์ศักดิ์สิทธิ์
กะสุนะวิชมาอะโส วิตะสะระเทสาภะ โลโนระโธสัมวาปิ ทูโรทัมถิวะนังคะ โตปันจะพุทหังคะติ อะปุมะสัตมะพุทวา คะสัมชาสัมระภะอิ นุตริสาถานุสโธติ
คาถามหามนต์
ฮะเร คริชณะ ฮะเร คริชณะ คริชณะ คริชณะ ฮะเร ฮะเร ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร คาถาค้าขายดี
พุทธังพหุชนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมพูทีเป มนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันทังเอหิ
คาถาประสานกระดูก
จัตตาโร ปัตเต เอโก ยะถา อธิฏฐามิ
คาถาเป่าตาแดง
สหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสธายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิธิ
คาถาถอนพิษคุณใสย์
สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตัง พัทธะเสมายัง สะมุหะนิตัพโพ เอวัง เอหิ นะเคลื่อน โมคลอน พุทถอน ธาเลื่อน ยะเลื่อนหลุดลอย
คาถาภาวนาหาลาภ
มะอะอุ สีวัง อะจุตตัง พระอะระหัง จุตติ โลกะวิทัง ยะธิระ สังฆังจุตติ จุตติ
คาถาพญานกการะเวก
ชานัง ชานัง ตักขะติ ติชชะธัมมัง อัตตะกัง มะระชาติ โพธิยา สะตัง ธัมมัง นะโมธัมมัง
คาถากันปืน มหาอุด 1) อะนิทัสสะนะอัป ปะฏิ ภาวนาบทนี้เขาลั่นไกปืนยิงเรามิได้เลย 2) อะนิทัสสะนะอัป ปะฏิคา ภาวนาบทนี้ลูกปืนไม่ออกจากลำกล้องเลย 3) อะนิทัสสะนะอัป ปะฏิคายะ
หากเขาคิดจะยิงเราอีก พอยิงลำกล้องปืนจะแตก ใช้ทั้ง 3 ทำสงครามไม่เป็นไร คาถาหัวใจพระยาปลาไหลเผือก aวิเวสุเวอะยะเวยะ ยะเสเพ เสวะเส ตะอะเสaถ คาถาผูกผี aอุปะคุตโต จะมหาเถโร อุปะคุตตังจะมหาเถรัง พันธะเวระ พันธานุภาเวนะ อิมัง กายพันธะนังอะธิฏฐามิฯ
คาถาดับไฟในนรก
เถโร โมคคัลลาโน นะระกัตตัง โลหะ กุมภี ทิสะวาอัคคิปัตติกัมปะติฯ
คาถามหาเมตตา
นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ
คาถาช้างหลงโขลง
อุอะมะ สังวัตติสงสาร เอหิใจพานมามะมาแห่งกูมาเร็วแม่เอยมารัก มาประจำหลักทรามรักประจำโขลงมาโรงแม่เวยนางทองอย่าเลือกนางเผือกประไพมะอยู่ไม่ได้
อะร้องไห้อุตามกูมาโอมสวาโหมติดติดฯ เสกของให้หญิงกิน
มนต์ปู่เจ้าสมิงไพร
โอมปู่เจ้าสมิงไพรกูจะใช้พระนารายณ์ไปร้องเรียกกูจะใช้พระลำเจียกให้ไปหากูจะใช้ปูนพลูให้ไปพามามึงรักกูเสมือนหนึ่งช้างรักงามึงรักกูเสมือนหนึ่งปลารักน้ำแม่มึงจะมาร้องไห้มาหากูโอมสิทธิคุณคะรุสวาหะฯaถ ท่านให้เสกพลูร่วมใบพันเข้าด้วยกัน ขว้างไปถูกคนที่เรารักใครพึงใจ และปรารถนา คนรักนั้นจะตามมาหาเราแน่นอน ประสิทธินักแล
คาถาหัวใจพระสังคหะ
จิเจรุนิอิสะเยนะวิกรึงคะเร
คาถาเสดาะกุญแจ
มะอะอุโออุโออะโอมะ
คาถาขอนิมิตฝัน
โอมอิทธิ ฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ทิสวานะตัง
คาถาป้องกันผีหลวง หลาวเหล็ก
สัตถา เทวะหะ สะมะนิทุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ ภาวนาเวลาออกเดินทางไปต่างถิ่น
คาถาเสกใบพลู
ปะถะวี อาโป เตโช วาโย รัสโส
แก้คนเป็นลมหน้ามืดตาลาย
คาถาป้องกันถูกคุณ
พุทธังกันนะ กันนะพุทธัง ธัมมังกันนะ กันนะธัมมัง สังฆังกันนะ กันนะสังฆังป้องกันผีปอบ ผีโพรง ผีกระสือ
คาถาหัวใจพาหุง
พามานาอุกะสะนะทุ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 07, 2010, 09:44:20 pm
คาถาหัวใจร้อยแปด
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ
คาถามัดผี
นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึง เอาไว้
กลั้นใจเอาหัวแม่มือวนรอบหัวแม่เท้าคนป่วยท่านให้เสกด้ายมงคล 3 เส้น
คาถาแก้ผีเข้า
นะเคลื่อน โมคลาย พุทหาย ธาแก้ ยะสูญหายบัดนี้
คาถาหัวใจสุนัก
อิมาอากิ
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุอากะสะ อากะสะอุ กะสะอุอา สะกะอาอุ
คาถาห้ามเลือด
วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร
คาถามหานิยม
นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู สัพพะประสิทธิมัง ปิยังมะมะ
คาถาผูกรัก
พุทธังรัตตะนัง ธัมมังรัตตะนัง สังฆังรัตตะนัง นะผูกโมมัดพุทรัดธารึงยะกรึงคะเร โอมสวาหะ
คาถาเสกดอกไม้ให้ผู้หญิงดม
โอมนะปะโร รันนะขุเภหิ พุทธัง สะระติจิตตัง สะมาคะมา ธัมมัง สะระติจิตตัง สะมาคะมา สังฆัง สะระติจิตตัง สะมาคะมา
คาถาคลายเครียด
ยะพุทโธนะโมถอยหลังศัตรูจังงังวินาสสันติ ยะธัมโมนะโมถอยหลังศัตรูจังงังวินาสสันติ ยะสังโฆนะโมถอยหลังศัตรูจังงังวินาสสันติ นะจังงัง โมจังงัง พุทละลาย ธาละลาย (ยะหายไป)
คาถาเมตตาและปลุกกุมารทอง
จิเจรุนิจิตตัง เจตะสิกังรูปัง นิมิตตังกุมาโรวาเจ้ารักเจ้ายมอาคัจฉาหิเอหิ นะมะพัททะ โอมศรีศรีครูกูชื่อปู่เจ้าสมิงพลาย พวกมึงจะต้องพากันตายด้วยน้ำมหาคม พวกมึงจะต้องพากันตายด้วยลม พวกมึงจะต้องพากันอยู่ไม่ได้ พวกมึงจะต้องพากันร้องไห้มาหากู โอมสิทธิสวาหะ พุทธะอืออึ ธัมมะอืออึ สังฆะอืออึ
คาถาเงินล้าน
ตั้งนะโม 3 จบ
นาสังสิโม (คาถาพระพุทธกัสสป)
พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ คาถาสนองกลับ(คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ (พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำเมื่อ พ.ย. 2533)
(บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด) พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานีให้ปฏิบัติด้วยความจริงใจ ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่าลืมนะ! เวลาสวดมนต์แล้วให้สวดคาถานี้ 9 จบเท่าเดิมนะ และเวลาภาวนานอนภาวนาก็ได้ ว่าเรื่อยๆ ไปจนกระทั้งหลับไปเลยให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคาถาทั้งหมดนี้จงปรากฏอยู่ในจิตใจเราลาภผลต่างๆให้เกิดแก่เราตามที่พระองค์ทรงต้องการนะต้องทำสมาธิ หรือ ต้องเป็นผู้ใส่บาตรแก่ภิกษุสงฆ์อยู่เสมอเป็นนิจ แม้แต่ 1 องค์ขึ้นไปทุกๆวันมิได้ขาด รักษาศีล 5 หรือศีล 8 หมั่นสวดมนและว่าคาถานี้ 3-5-7-9 จบเมื่อใส่บาตรให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนแล้วจบขันข้าวและให้ว่าพระคาถานี้ 3-5-7-9 จบ เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และพระปัจเจกโพธิ์ ครูผึ้ง อาจารย์เนียรตลอดจนถึงพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน)วัดบางนมโค เป็นที่สุด ขอจงทรงมาโปรดข้าพเจ้าด้วย(หมายถึงผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่) บทนี้ขอเขียนมากหน่อยอยากให้ผู้ปฏิบัติสำเร็จเร็วต่อจากใส่บาตรแล้วก็หาน้ำสะอาดสะอาดมากรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึง ปู่-ย่า-ตา-ยาย -บิดามารดา และญาติมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดถึงผู้มีพระคุณทั้งหลาย เวลาค่ำบูชาพระสวดมนแล้วว่าคาถาบทนี้ 3-5-7-9 จบและถ้าใครปฏิบัติดังนี้ทุกวันเป็นนิจจะมีลาภและมีความสุขความเจริญ เพราะหลวงพ่อปานวัดบางนมโค จะโปรดบุคคลทั้งหลายที่ยากจนขัดสน เพื่อให้พ้นทุกข์จากความอดอยากแต่ท่านห้ามประพฤติความชั่ว ต้องรักษาศีล 2 ข้อ ที่สำคัญสุดให้ได้แน่นอนก่อนการปฏิบัติพระคาถานี้คือ 1.อทินนาทาน เว้นจากการลักทรัพย์หรือหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตมาเป็นสมบัติของตน 2.เว้นจากการดื่มเสพสุรายาเมาทุกชนิด กับห้ามใช้ในทางมิจฉาชีพทุกชนิดและการพนันต่างๆด้วย
คาถาเงินล้าน
ตั้งนะโม 3 จบ
นาสังสิโม พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะฏิจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ ฯลฯ
ปะทะมังอุบปาชะตาหาสีตับโพฯ
คาถาเสกน้ำมันงาแล
นะกาโร กุคกุสันโท อยู่ตาซ้ายโมกาโรพระโกณาคมอยู่ตาขวาพระพุททะโร พระกัสสะโปอยู่หว่างคิ้วทากาโรพระศีสากะยะมุนีโคดมอยู่จมูก ยะกาโรพระศรีอาลนิยะไม้ตรีอยู่หน้าผากพระทำมาอยู่กระหม่อมพระสีสากะยะมุลณีพระทำอยู่กระหม่อมพระอินสวนณะรายมาอยู่บ่าซ้ายพระอินสวนณะรายมาอยู่บ่าขวาพระอินสวนณะรายมาอยู่ค้างหลังพระอินสวนณะรายมาอยู่ค้างหน้าเดชะคุณสมเด็จพระพุทถิเจ้าทั้งเก้าพระองค์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นกันหน้าและหลังอยู่รอบขอบศรีพระวินังพระสังคีณีพระปอระมัดพระคาฐาพระพุดธิเจ้ามารักษาพระธัมมะเจ้ามารักษามารดารักษาพระอินรักษาพระพรมรักษาพระสังศีโกเทวาณังพระพุททะสามามีอิมังกายะภันทะณังอะฐิถามิฯ เอหิพุดทามาๆนุภาเวณะเอหิทำมาๆมานุภาเวณะเอหิสังคามาๆมานุภาเวนะมาเร็วมาฯ เอหิจัทตุระภุตาหบ้าหุตะมาลาอะคัจชัยญะอาคัจชัยหิมาเร็วมาฯคาถานี้เรียกแลฯ ยันนี้ฝังไว้ประตูบ้านสัตรูทำร้ายมิได้เลยฯ เทวากาณีๆกาวาเทวาหิสะๆกาวาหิกาเรพีๆเรกาๆนิสูภะญะยังๆสุนิฯ คาฐานี้มนมากสารพัดใช้ได้หลายอย่างอย่าสงสัยเลยฯ เดชะสูนิมะพุดจะนาวิเวฯ เสกไม้ขวางทางไว้เขาไล่มาทันเลย ภุยะตะรานิฯคาถานี้ลงเล็บมือคนไข้ออกฝีมีรายเลยหญิงลงขวาชายลงซ้ายแล วิทังเสติอะเสสะโตฯ คาถานี้กลั้นใจเสกน้ำลายทาฝ่าตีนอยู่ขวากหนามทั้งปวงแล โอมๆตีตากัจจายพิดสะวาหะฯ มนปูนทาฝีมิขึ้นได้เลยทั้งดับพิษด้วยแลฯ พุดทังปัดจะขามิ ทำมังปัดจะขามิสังคังปัดจะขามิแล้วเป่าไป จึงคาฐานี้เลา พุดทะวินญาอณัง วินาดสันติทำโมวินญานังวินาดสันติสังฆังฯ เสกเจ็ดทีตามแต่จะใช้เถิดแล้วดูตาสัตรู แล้วเป่าไปเครื่องและมนฑลเสียนเสียสิ้นแลฯ นันโทพระยักโขหะติโตภะยะคะโจโรปุสุปะสาปะรายันติฯให้ปลุกตัวในโบดผ้าขาวดาชเภดานดาบสามเหล้มรองตู้ชหนังแล
คาถาเสกยาสูบอยู่คง นะอะปะขะ ฯ เสกเจ็ดหนดีนักแล
คาถาเสกยาสูบอยู่คงเหมือนกันแล นะอะอะนะฯ
คาถาเสกน้ำลายทาตีน อิติปิงอทอยะฯ อยู่ขวากหนามแล
คาถาหัวใจสาวรัก ทะเวทะเวเนนังหิฯ เมื่อต้องการให้สาวรักเราจงเขียนคาถานี้ใส่ดอกไม้สีขาวหรือสีชมพูส่งให้สาวแล้วเขาจะรักเราชั่วชีวันถ้าเขารักเราแล้วหากเขาไม่พูดกับเราเสก 7 คาบ เขาจะรักเราจนยอมเสียสละทุกอย่าง
คาถาผูกจิต
พุทธสีลัง สังฆะสีลัง สัจจะสัจจัง จิตตัง สะวาหายะ ฯ
คาถาบทนี้ใช้เรียกเอาคาถาอื่นๆมาอยู่ในตัวเราก็ได้นอกจากนั้นแล้วเสก 7 คาบจะสามารถผูกจิตของคนให้งวยงงหลงไหลได้ทุกอย่างตามใจของผู้ใช้แต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่า ผู้ใช้คาถานี้แล้วอย่ากินฟักแฟง เป็นอันขาดเพราะนอกจากจะใช้ไม่ได้ผลแล้วคาถายังกลับจะแพ้ตัวเราเองอีกด้วย ตะมัตถัง ปากกาเสนโต สัตถาอาหะ อาหะไกรสรราชสีห์ วิยะ อิมัง คาถะ มาหะ คาถาปราบผีขั้นเด็ดขาด อิติปิโส นะโมนะมัต กำจัด กำจาย กำโพง กำพาย นะปิดจับ นะโมนะมัด ตัวกูนี้คือพระยาจักขุบาล กูจักอ่านคาถาปราบผี อิอะ เสียงกูเป็นพรหมสี่หูแปดตา นะมัตสะถิ คุนะโมพุทธายะ คาถานี้ใช้บริกรรมปราบผีออกจากตัวคนได้ผลดีมาก
คาถาเรียกขมิ้นเข้าในตัว
เอตัง สะติ เต พุทธาฯ เอาขมิ้นผงใส่ฝ่ามือเรียกเข้า ในตัว
คาถาเสกก้อนดินทิ้งใส่ผู้หญิงให้รัก
โอมก้อนน้อยก้อนดินแก่นกูจักแบ่นใส่น้องนางเบี้ยว สาวเห็นกูดีคักมักกูดีค่อย สาวรักกู เหมือน ดังกล้วยรักกอ มึงรักกูเหมือนดั่งกอรักน้ำ คิดค่ำๆคิดอ่าวหากูโอมสะโหมติด ติดหน้าผู้หญิง
คาถาธนูมือ
โอมทะลืดตืดตืดเล็บมือ(ดู)(กู)เหมือนดั่งทองสองมือกูเหมือนดั่งหินหนักหมื่นกูตีช้างช้างก็ตายกูตีควายควายก็ล้มกูตีคนคนก็มรณาเวยหิเวยหา นะหินักๆนะหนาๆนะมีชัย ฯ คาถาคงฆ้อน ยมพะวิคง โอมปุนะปุคงคงสะหะพุทธังคง ธัมมังคง สังฆังคง คงสะหับ ฯ ฆ้อนตีไม่แตก
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 07, 2010, 09:45:52 pm
พระชินะปัญชรคาถา
ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจา สะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา ตัณหังกะราทะโย พุทธาอัฏฐะ วีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ โกณทัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก เกสะโต ปฏิฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปติฏฐาสิ คุณากะโร ปุณโณ อังคุลิมาโล จะอุปาลีนันทะสีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ เสสาสิติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุสัณฐิตา ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง ขันธะโมระปะริตตัญจะอาฏานาฏิยะสุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา ชินาณาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะหีตะเล สะทา ปาเลนตุ มังสัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโค สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโตจะรามิ ชินะปัญชะเรติ.
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: patompong ที่ มกราคม 08, 2010, 09:08:21 am
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: KIBBANTAKEAW ที่ มกราคม 08, 2010, 09:32:32 am
อย่างนี้ต้องยกให้เป็นขุนแผน ปี 10 เลยครับ
ของดีทั้งนั้น
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: kim59 ที่ มกราคม 08, 2010, 06:59:46 pm
ขอบคุณครับ  ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 08, 2010, 09:41:10 pm
ครับทุกท่านครับอย่างที่บอกเอาไว้ศึกษาค้นคว้ากัน เผื่อมีประโยชน์ทำข้อมูลต่อไปครับ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: Laansid ที่ มกราคม 08, 2010, 10:59:09 pm
มึนตึ๊บ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 11, 2010, 11:57:23 pm
 ;D ค่อยๆ ทีละบทสองบทเดี๋ยวร้อน ;D
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: Nuchar ที่ มกราคม 12, 2010, 09:31:10 am
ขอศึกษาด้วยคนครับผม
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มกราคม 12, 2010, 08:49:18 pm
ลองดูครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษย์ครับ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: tumppstar ที่ มกราคม 23, 2010, 12:27:19 am
ขอบคุณครับพี่ต้อม

แต่ต้องไหว้ครูก่อนใช้คาถารึปล่าวครับพี่ ???
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2010, 09:54:33 pm
แน่นอนครับการที่จะเล่าเรียนอักขระ เลขยันต์ พระคาถาต่างๆในสยามตลอดจนสุวรรณภูมิเชื่อถือในเรื่องแรงครู ซึ่งสำคัญในการร่ำเรียน ท่องบ่นพระคาถาต่างๆใช่ว่าอ่านถูกต้องท่องตามตำราแล้วจะขลังแล้วจะเก่ง อย่างหลวงพ่อทั้งหลายพระเกจิต่างๆท่านมีสมาธิจิตดีจิตมั่นย่อมทำได้โดยง่ายและสำฤทธิ์ผลดังโบราณจารย์ท่านผูกไว้
     การไหว้ครูก็ง่ายๆ(อันที่จริงยกขันจบบายศรีปากชามผ้าขาวแลผ้าแดงไหว้เองในห้องพระก็ทำได้แต่เดี๋ยวทำไม่ถูกจะเกิดโทษ)ไปเข้าพิธีไหว้ครูที่ๆมีผู้ทำพิธีที่นับถือได้ก็ได้แรงจากครูแล้วครับเพราะในโองการและบทไหว้ครูจะกล่าวครอบคลุมครูบาอาจารย์ทั้งหมดรวมถึงครูอักษร ครูขอม ครูไทย ครูพักลักจำ ประมาณนั้น
     ง่ายที่สุดคงต้องงานครบรอบวันมรณะภาพหลวงพ่อกวยเช้าตรู่จะมีพิธีไหว้ครูขอให้มาเข้าพิธีให้ทันตั้งแต่ว่าโองการจนจบ แค่นี้ท่านทั้งหลายก็มีครูแล้วที่แน่ๆพูดได้เต็มปากว่าท่านเป็นศิษย์มีครูเป็นศิษย์หลวงพ่อกวยครับ
     สำคัญ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2011, 09:38:39 pm
http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=5&limit=1&limitstart=0
             อีกประโยชน์สำหรับค้นคว้าเพิ่มเติมครับ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: sundayok ที่ เมษายน 27, 2011, 10:33:56 am

...เข้ามาศึกษาด้วยคนครับ...ได้ความรู้และสามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้ด้วย คุณสำนักจันทร์ เหมือนครูบาอาจารย์นะ...ได้บวชเป็นพระคงเข้มขลังน่ากราบไหว้...ผมพูดด้วยความนับถือและขอบคุณมากครับ..
...อยากให้คุณสำนักจันทร์ลองทำตะกรุดเขียนเองออกมาซักรุ่น...รายได้ทำบุญ...ผมจอง 1 ดอก...

หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: SODA 405 ที่ มีนาคม 21, 2012, 06:48:09 am


      ....(http://www.peugeot4you.com/public/style_emoticons/default/thanks.gif)
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ มิถุนายน 30, 2012, 11:15:35 pm
ปลุกกุมาร ใช้ได้ในสายหลวงพ่อกวย
           เอหิตาตะ ปิยะปุตตะ ปุเรถะมะมะ ปาระมิงพิสิง เจถะกะโรถะ วะจะนังมะมะ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: โก้ จีนสาตร์ ที่ กรกฎาคม 03, 2012, 08:27:02 am
แน่นอนครับการที่จะเล่าเรียนอักขระ เลขยันต์ พระคาถาต่างๆในสยามตลอดจนสุวรรณภูมิเชื่อถือในเรื่องแรงครู ซึ่งสำคัญในการร่ำเรียน ท่องบ่นพระคาถาต่างๆใช่ว่าอ่านถูกต้องท่องตามตำราแล้วจะขลังแล้วจะเก่ง อย่างหลวงพ่อทั้งหลายพระเกจิต่างๆท่านมีสมาธิจิตดีจิตมั่นย่อมทำได้โดยง่ายและสำฤทธิ์ผลดังโบราณจารย์ท่านผูกไว้
     การไหว้ครูก็ง่ายๆ(อันที่จริงยกขันจบบายศรีปากชามผ้าขาวแลผ้าแดงไหว้เองในห้องพระก็ทำได้แต่เดี๋ยวทำไม่ถูกจะเกิดโทษ)ไปเข้าพิธีไหว้ครูที่ๆมีผู้ทำพิธีที่นับถือได้ก็ได้แรงจากครูแล้วครับเพราะในโองการและบทไหว้ครูจะกล่าวครอบคลุมครูบาอาจารย์ทั้งหมดรวมถึงครูอักษร ครูขอม ครูไทย ครูพักลักจำ ประมาณนั้น
     ง่ายที่สุดคงต้องงานครบรอบวันมรณะภาพหลวงพ่อกวยเช้าตรู่จะมีพิธีไหว้ครูขอให้มาเข้าพิธีให้ทันตั้งแต่ว่าโองการจนจบ แค่นี้ท่านทั้งหลายก็มีครูแล้วที่แน่ๆพูดได้เต็มปากว่าท่านเป็นศิษย์มีครูเป็นศิษย์หลวงพ่อกวยครับ
     สำคัญ
อยากให้ลองเข้าพิธีกันอย่างน้อยสักครั้งครับ จะได้เป็นลูกศิษย์แบบเต็มตัว
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ กรกฎาคม 13, 2012, 10:56:27 pm
                                                    มนต์จินดามณี ของหลวงพ่อกวย(หลวงพ่ออิ่ม)
๑    จินดามณีสะหะโกฏิ สัตตังเทวานัง มะนุสสะเทวานัง อะมะนุสสะเทวานัง
      สะมณีจิตตัง บุตตรีจิตตัง อาคัจฉาหิ ปะริเทวัญติ ปิยังมะมะฯ
๑๑  มะณีจินดา ปัญจะทานัง ทาสาโกมัง ทาสีโกมัง ปิสันทัสสะ นะมามิหัง
       สัพเพชะนา พะหูชะนา มะหาจินดา เอหิพุทธัง ปินินทรียัง เทวะมนุสสานัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปินินทรียัง นะมามิหังฯ
๑๑๑พุทโธโสภะคะวา ธัมโมโสภะคะวา สังโฆโสภะคะวา อินทัสสะเน่หา พรหมมะสะเน่หาอิถถีสะเน่หา
        ราชาเทวี มะณีรักขา ปิยังมะมะ พุทธะสังมิ นะชาลีติ พระอะระหัง สัพพะลาภัง ประสิทธิเมฯ
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: กสิณไฟ ที่ กรกฎาคม 13, 2012, 10:57:14 pm
แท้งกิ้วหลาย จ้าวสำนัก ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ กันยายน 01, 2012, 10:51:53 pm
พระอิติปิโสรัตนมาลา
 อิฏโฐสัพพัญญุตะญานัง
 อิฏฐังธัมมังอะนุปปัตโต
 อิจฉันโตอาสะวักขะยัง
 อิทธิมันตังนะมามิหัง
 
อิ จงหมั่นภาวนา ป้องกันศาสตรา ห่อนต้องอินทรีย์
ทั้งให้แคล้วคลาด นิราศไพรี ศิริย่อมมี แก่ผู้ภาวนา

 
ติ ติณโณโยวัฏฏะทุกขัมมา
ติสโสภูมีอะติกกันโต
 ติณณังโลกานะมุตตะโม
ติณณังโอฆังนะมามิหัง
 
ติ ถึงบทนี้ไซร้ หมั่นภาวนาไว้ กันภัยนานา
ภูตผีปีศาจ มิอาจเข้ามา ทั้งปอบทั้งห่า ไม่มาหลอกหลอน

 
ปิ ปิโยเทวะ มะนุสสานัง
ปิโยนาคะสุปัณณานัง
 ปิโยพรัหมานะมุตตะโม
ปิยินทรียังนะมามิหัง
 
ปิ ภาวนานึก สติตรองตรึก อย่าทำร้อนใจ
สารพัดเมตตา อย่าได้อาวรณ์ ครูแต่เก่าก่อน เคยได้ใช้มา
เสกหมากรับประทาน เป็นที่เสน่หา แก่ชนทั้งหลาย  

 
โส โสกาวิระตะจิตโตโย
โสกัปปัตเตปะโมเทนโต
 โสภะมาโนสะเทวะเก
โสภะวัณณังนะมามิหัง
 
โส ภาวนาทุกวัน ตามกำลังวัน ป้องกันอันตราย
ทุกข์ภัยพิบัติ สารพัดเหล่าภัย ศัตรูทั้งหลาย แคล้วคลาดห่างไกล

 
ภะ ภัชชิตาเยนะสัทธัมมา
ภะเยสัตเตปะหาเสนโต
 ภัคคะปาเปนะตาทินา
ภะยะสันตังนะมามิหัง
 
ภะ จงภาวนา กันโรคโรคา ไข้เจ็บทั้งหลาย
ศัตรูมุ่งมาตร มิอาจทำได้ พินาศยับไป ด้วยพระคาถา

 
คะ คะมิโตเยนะสัทธัมโม
คัจฉะมาโนสิวังรัมมัง
 คะมาปิโตสะเทวะกัง
คัมยะธัมมังนะมามิหัง
 
คะ ถ้าหมั่นภาวนา โรคภัยโรคา ไม่มายายี
จะค่อยบรรเทา หากโรคเก่ามี มิช้ากายี สิ้นทุกข์สุขา

 
วา วานานิกขะมิโยตัณหา
วานะนิพพาปะนัตถายะ
 วาจังภาสะติอุตตะมัง
วายะมันตังนะมามิหัง
 
วา บทนี้ดีล้ำ ภาวนาซ้ำซ้ำ ป้องกันศัตรู
เหล่าโจรอาธรรม์ พากันหนียู้ ไม่คิดต่อสู้ ออกได้หายไป

 
อะ อะนัสสาสะกะสัตตานัง
อะนันตะคุณะสัมปันโน
 อัสสาสังเทติโยชิโน
อันตะคามิงนะมามิหัง
 
อะ ให้ภาวนา กันเสือช้างม้า ทำร้ายรบกวน
เป็นมหาจังงัง สิ้นทั้งขบวน จระเข้ประมวญ สัตว์ร้ายนานา

 
ระ ระโตนิพพานะสัมปัตเต
รัมมาเปตีธะสัตเตโย
 ระโตโสสัตตะโมจะเน
ระนะจาคังนะมามิหัง
 
ระ ภาวนาไว้ คุณคนคุณไสย สารพัดพาลา
ใช้ป้องกันได้ มิให้เข้ามา ถูกต้องกายา พินาศสูญไป

 
หัง หัญญะเตปาปะเกธัมเม
หังสะมานังมะหาวีรัง
 หังสาเปติปะรังชะนัง
หันตะปาปังนะมามิหัง
 
หัง ให้ภาวนา เมื่อเวลา เข้าสู่สงคราม
ข้าศึกศัตรู ใจหู่ครั่นคร้าม ไม่คิดพยาบาท ทำร้ายเราแล

 
สัม สังขะตาสังขะเตธัมเม
สังสารังสังวิฆาเฏติ
 สัมมาเทเสสิปาณินัง
สะสัมพุทธังนะมามิหัง
 
สัม ภาวนาตรึก ช่างดีพิลึก ท่านในรำพรรณ
เมื่อจะเข้าสู้ เหล่าศัตรูสรรพ์ หมดสิ้นด้วยกัน พ่ายแพ้ฤทธี

 
มา มาตาวะปาลิโตสัตเต
มานิโตเทวะสังเฆหิ
 มานะถัทเธปะมัททิโน
มานะฆาฏังนะมามิหัง
 
มา ภาวนาไว้ ถ้าหมั่นเสกใช้ ทุกวันยิ่งดี
แก้คนใจแข็ง มานะแรง มีใจอ่อนทันที ไม่มีเย่อหยิ่ง

 
สัม สัญจะยังปาระมิงสัมมา
สังขารานังขะยังกัต๎วา
 สัญจิต๎วาสุขะมัตตะโน
สันตะคามิงนะมามิหัง
 
สัม สำหรับบทนี้ ตำรับกล่าวชี้ ว่าดีจริง
สำหรับเสกยา ปัญญาดียิ่ง สุดจะหาสิ่ง ใดมาเปรียบปาน

 
พุท พุชฌิต๎วาจะตุสัจจานิ
พุชฌาเปนตังสิวังมัคคัง
 พุชฌาเปติมะหาชะนัง
พุทธะเสฏฐังนะมามิหัง
 
พุท ภาวนาไป เสนียดจัญไร มิได้พ้องพาน
อุปสรรคไรๆ ก็ไม่พะพาน แสนจะสำราญ ให้หมั่นภาวนา

 
โธ โธติราเคจะโทเสจะ
โธตาสะวังมะหาวีรัง
 โธติโมเหจะปาณินัง
โธตะเก๎ลสังนะมามิหัง
 
โธ ภาวนาไว้ กันเสือช้างได้ ทั้งสุขหนา
ใช้ป้องกันบ้าง สัตว์ร้ายนานา ไม่อาจเข้ามา ยายีบีฑา

 
วิช วิวิจเจวะอะสัมธัมมา
วิเวเกฐิตะจิตโตโย
 วิจิต๎วาธัมมะเทสะนัง
วิทิตันตังนะมามิหัง
 
วิช สำหรับบทนี้ คุณาย่อมมี อติเรกนานา
กันพวกศัตรู เหล่าหมู่พาลา ไม่อาจเข้ามา หลบหน้าหนีไป

 
ชา ชาติธัมโมชะราธัมโม
ชาติเสฏเฐนะพุทเธนะ
 ชาติอันโตปะกาสิโต
ชาติโมกขังนะมามิหัง
 
ชา ภาวนาไว้ คุณไสยอนันต์ ทำมามิได้
จงหมั่นภาวนา อย่าได้สงสัย อาจารย์กล่าวไว้ ดังได้อ้างมา

 
จะ จะยะเตปุญญะสัมภาเร
จะชันตังปาปะกัมมานิ
 จะเยติสุขะสัมปะทัง
จะชาเปนตังนะมามิหัง
 
จะ บทนี้ดีล้น เสกทำน้ำมนต์ รดเกล้ากายา
เสกมะกรูดส้มป่อย ถ้อยความมีมา ใช้สระเกษา ถ้อยความสูญไป

 
ระ ระมิตังเยนะนิพพานัง
ระชะโทสา ทิเก๎ลเสหิ
 รักขิตังโลกะสัมปะทัง
ระหิตังตังนะมามิหัง
 
ระ ภาวนา ศัตรูอาธรรพ์ สรรพโรคภัย
กันได้หลายอย่าง ทั้งเสนียดจัญไร ภาวนาไว้ อย่าได้กังขา

 
ณะ นะมิโตเยวะพรัหมเมหิ
นะทันโตสีหะนาทังโย
 นะระเทเวหิสัพพะทา
นะทันตังตังนะมามิหัง
 
ณะ บทนี้เป็นเอก มีคุณเอนก สุดจะพรรณนา
ระงับดับโศก กันโรคผีห่า อันจะมาคร่า ชนมายุไซร้

 
สัม สังธาเรติวิเธโลเก
สัมมานิพพานะสัมปัตโต
 สัญชานาติอะนิจจะโต
สัมปัสสันตังนะมามิหัง
 
สัม สำหรับบทนี้ ท่านอาจารย์ แนะนำกล่าวไว้
ใช้เป็นเสน่ห์ สมคะเนดังใจ อย่าได้สงสัย ดียิ่งนักหนา

 
ปัน ปักกะเตโพธิสัมภาเร
ปัญญายะอะสะโมโหติ
 ปะสัฏโฐโสสะเทวะเก
ปะสันนังตังนะมามิหัง
 
ปัน บทนี้สามารถ กันภูตปีศาจ ไม่อาจเข้ามา
หลอกหลอนเราได้ ท่านให้ภาวนา จงได้อุตส่าห์ ท่องให้ขึ้นใจ

 
โน โนเทตินิระยังคันตุง
โนสะโมอัตถิปัญญายะ
 โนจะปาปังอะการะยิ
โนนะธัมมังนะมามิหัง
 
โน บทนี้ภาวนา ป้องกันฟ้าผ่า และช้างม้าภัย
มีจิตจำนง ประสงค์สิ่งใด ลงของก็ได้ ใช้ตามปรารถนา

 
สุ สุนทะโรวะระรูเปนะ
สุสุททะสังทิสาเปติ
 สุสสะโรธัมมะภาสะเน
สุคะตันตังนะมามิหัง
 
สุ ภาวนากันคุณว่านยา อันเขากระทำมา
ทั้งอาวุธ และเครื่องศาสตรา แม้ถูกกายา ก็มิเป็นไร

 
คะ คัจฉันโตโลกิยังธัมมัง
คะโตโสสัตตะโมเจตุง
 คัจฉันโตอะมะตังปะทัง
คะตัญญาณังนะมามิหัง
 
คะ ทำน้ำมนต์ บริกรรมพร่ำบ่น อย่าได้เมามัว
ประพรมสินค้า จงอย่ายิ้มหัว กำไรเกินตัว อย่ากลัวขาดทุน

 
โต โตเสนโตวะระธัมเมนะ
โตสังอะกาสิชันตูนัง
 โตสัฏฐาเนสิเววะเร
โตละจิตตังนะมามิหัง
 
โต ภาวนาเสก มีคุณอย่างเอก เข้าหาเจ้าขุน
มูลนายเจ้าพระยา เมตตาอุดหนุน โปรดปรานการุณ เพราะคุณคาถา

 
โล โลเภชะหะติสัมพุทโธ
โลเภสัตเตชะหาเปติ
 โลกะเสฏโฐคุณากะโร
โลภะสันตังนะมามิหัง
 
โล ภาวนาเป่า ศัตรูทุกเหล่า แม้กริ้วโกรธา
แต่พอได้เห็น เอ็นดูเมตตา ปราณีนักหนา ดุจญาติของตน

 
กะ กันโตโยสัพพะสัตตานัง
กะเถนโตมะธุรังธัมมัง
 กัต๎วาทุกขักขะยังชิโน
กะถาสัณหังนะมามิหัง
 
กะ เอาข้าวสารมา แล้วภาวนา เสกให้หลายหน
เสร็จแล้วซัดไป ไล่ผีบัดดล หนีไปไกลพ้น ไม่มาราวี

 
วิ วินะยังโยปะกาเสติ
วิเสสัญญาณะสัมปันโน
 วิทธังเสต๎วาตะโยภะเว
วิปปะสันนังนะมามิหัง
 
วิ เสกขมิ้นและว่าน เสกข้าวรับประทาน อยู่คงอย่างดี
อีกอย่างหนึ่งไซร้ ไล่ขับผี ภูติพรายไม่มี สิงสู่กายา

 
ทู ทูเสสัตเตปะหาเสนโต
ทูรังนิพพานะมาคัมมะ
 ทูรัฏฐานังปะกาเสติ
ทูสะหานังนะมามิหัง
 
ทู ภาวนาบทนี้ เมตตาปราณี ไม่มีโทสา
หญิงชายทั้งหลาย รักใคร่หนักหนา ห่างไกลภัยยา สิ้นทุกข์สดใส

 
อะ อันตังชาติชาราทีนัง
อะเนกุสสาหะจิตเตนะ
 อะกาสิทีปะทุตตะโม
อัสสาเสนตังนะมามิหัง
 
อะ จงได้ตรองตรึก หมั่นพินิจนึก ภาวนาไป
เห็นหน้า เมตตารักใคร่ ภาวนาไว้ เป็นศุภมงคล

 
นุต นุเทติราคะจิตตานิ
นุนะอัตถังมะนุสสานัง
 นุทาเปติปะรังชะนัง
นุสาสันตังนะมามิหัง
 
นุต บทนี้ดีเหลือ ให้ใช้ในเมื่อ ถึงคราวอับจน
ป้องกันผู้ร้าย โรคภัยเบียดตน พินาศปี้ป่น ไม่ทันรบกวน

 
ตะ ตะโนติกุสะลังธัมมัง
ตัณหายะวิจะรันตานัง
 ตะโนติธัมมะเทสะนัง
ตัณหาฆาฏังนะมามิหัง
 
ตะ ภาวนาเสก ปลุกตัวและเลข ว่านยาทั้งมวล
อนึ่งใช้เสก เครื่องคลาดก็ควร เมื่อรณศึกล้วน เป็นศิริมงคล

 
โร โรเสนเตเนวะโกเปติ
โรคานังราคะอาทีนัง
 โรเสเทวะนะภุชฌะติ
โรคะสันตังนะมามิหัง
 
โร ภาวนาใช้เป็นไร จากด้าวถิ่นตน
ทั้งใช้ปลุกเสก ซึ่งเครื่องคงทน อย่าได้ฉงน แก้กันสรรพภัย

 
ปุ ปุณันตังอัตตะโนปาปัง
ปุญญะวันตัสสะราชัสสะ
 ปุเรนตังทะสะปาระมิง
ปุตตะภูตังนะมามิหัง
 
ปุ บทนี้ศักดิ์สิทธิ์ ภาวนาดับพิษ สัตว์ร้ายทั้งหลาย
ตะขาบแมลงป่อง หากต้องเหล็กใน จงภาวนาไว้ พิษห่างบางเบา

 
ริ ริปุราคาทิภูตังวะ
ริตตังกัมมังนะกาเรตา
 ริทธิยาปะฏิหัญญะติ
ริยะวังสังนะมามิหัง
 
ริ บทนี้ภาวนา รุ่งเรืองเดชา อำนาจแก่เรา
ทั้งหญิงและชาย พอได้เห็นเรา ครั่นคร้ามไม่เบา เมื่อเข้าสมาคม

 
สะ สัมปันโนวะระสีเลนะ
สะยัมภูญาณะสัมปันโน
 สมาธิปะวะโรชิโน
สัณหะวาจังนะมามิหัง
 
สะ ภาวนาทุกวัน หมู่เทพเทวัญ ชวนกันระดม
พิทักษ์รักษา เจตนารมณ์ มิให้ระทม เดือดเนื้อร้อนใจ

 
ทัน ทันโตโยสะกะจิตตานิ
ทะทันโตอะมะตังเขมัง
 ทะมิต๎วาปิสะเทวะกัง
ทันตินทริยังนะมามิหัง
 
ทัน บทนี้ภาวนา สำหรับเสกผ้า โพกเศียรครรไร
เจริญราศี สวัสดีมีชัย เสก ณ ที่ไซร้ แมลงรูปบัดดล

 
มะ มะหุสสาเหนะสัมพุทโธ
มะหิตังนะระเทเวหิ
 มะหันตังญาณะมาคะมิ
มะโนสุทธังนะมามิหัง
 
มะ อาจารย์กล่าวไว้ ให้เสกดอกไม้ ทัดหูของตน
มีสง่าราศี สวัสดีมงคล เสน่ห์เลิศล้น แก่คนทั้งหลาย

 
สา สารังเทตีธะสัตตานัง
สาระถิวิยะสาเรติ
 สาเรติอะมะตังปะทัง
สาระธัมมังนะมามิหัง
 
สา ภาวนาให้มั่น กันฝังอาถรรพ์ เวทย์มนต์ทั้งหลาย
ทั้งกันกระทำ มิให้ต้องกาย อีกอาวุธร้าย เมื่อเข้าณรงค์

 
ระ รัมมะตาริยะสัทธัมเม
รัมเมฐาเนวะสาเปนตัง
 รัมมาเปติสะสาวะกัง
ระณะหันตังนะมามิหัง
 
ระ ใช้ภาวนา ป้องกันสัตว์ป่า เสือช้างกลางดง
ทั้งควายและวัว กระทิงตัวยง ไม่กล้าอาจอง ตรงเข้าราวี

 
ถิ ถิโตโยวะระนิพพาเน
ถิรังฐานังปะกาเสติ
 ถิเรฐาเนสะสาวะโก
ถิตะธัมมังนะมามิหัง
 
ถิ บทนี้กล้าหาญ เสกข้าวรับประทาน คงกระพันชาตริ
ศัตรูหมู่ภัย ไม่ร้ายราวี เป็นสง่าราศี ไม่มีศัตรู

 
สัต สัทธัมมังเทสะยิต๎วานะ
สะมาหิตังสะสาวะกัง
 สันตังนิพพานะปาปะกัง
สันตะจิตตังนะมามิหัง
 
สัต เมื่อจะไสยา จงได้ภาวนา ตามคาคุณครู
ป้องกันโจรร้าย ไม่มีศัตรู ที่จะมาขู่ ข่มเหงน้ำใจ

 
ถา ถานังนิพพานะสังขาตัง
ถาเนสัคคะสิเวรัมเม
 ถาเมนาธิคะโตมุนิ
ถาเปนตังตังนะมามิหัง
 
ถา ภาวนานึก เมื่อจะออกศึก สงครามใดๆ
แคล้วคลาดศาสตรา ไม่มาต้องได้ คุ้มครองกันภัย ได้ดีนักหนา

 
เท เทนโตโยสัคคะนิพพานัง
เทนตังธัมมะวะรังทานัง
 เทวะมนุสสะปาณินัง
เทวะเสฏฐังนะมามิหัง
 
เท บทนี้ก็เอก ใช้สำหรับเสก ธูปเทียนบุปผา
บูชาพระเจ้า พุทธัมสัมฆา จะมีสง่า ราศีผ่องใส

 
วะ วันตะราคังวันตะโทสัง
วันทิตังเทวะพรหมเมหิ
 วันตะโมหังอานาสะวัง
วะรังพุทธังนะมามิหัง
 
วะ บทนี้ดียิ่ง ใช้เสกมาลี สิบเก้าคาบไซร้
เอามาทัดหู คนดูรักใคร่ บูชาพระไซร้ ย่อมเป็นมงคล

 
มะ มะหะตาวิริเยนาปิ
มนุสสะเทวะพรหมเมหิ
 มะหันตังปาระมิงอะกา
มะหิตังตังนะมามิหัง
 
มะ เมื่อลงนาวา ขับขี่ช้างม้า ยาตราจรดล
หรือขึ้นเรือนใหม่ อย่าได้ฉงน เสก 19 หน จะมีเดชา

 
นุส นุนะธัมมังปะกาเสนโต
นุนะทุกขาธิปันนานัง
 นุทะนัตถายะปาปะกัง
นุทาปิตังนะมามิหัง
 
นุส ภาวนาบ่น ประเสริฐเลิศล้น อย่าได้กังขา
ชนช้างก็ดี หรือขี่อาชา มีเดชแกล้วกล้า ไชยาสวัสดี

 
สา สาวะกานังนุสาเสติ
สาระธัมมังมะนุสสานัง
 สาระธัมเมจะปาณินัง
สาสิตังตังนะมามิหัง
 
สา บทนี้ดีมาก เมื่อจะกินหมาก เสก 17 ที
ทั้งแป้งน้ำมัน จวงจันทร์มาลี ทัดกรรณก็ดี มีเสน่ห์ยิ่งยง

 
นัง นันทันโตวะระสัทธัมเม
นันทะภูเตหิเทเวหิ
 นันทาเปติมะหามุนิ
นันทะนิยังนะมามิหัง
 
นัง บทนี้เลิศล้ำ เสกลูกประคำ สังวาลสวมองค์
ตะกรุดพิศมร 19 คาบตรง มีเดชมั่นคง ราศีผ่องใส

 
พุธ พุชฌิตาริยะสัจจานิ
พุทธะญาเณหิสัมปันนัง
 พุชฌาเปติสะเทวะกัง
พุทธังสัมมานะมามิหัง
 
พุธ ภาวนาบทนี้ เมื่อจะจรลี สู่บ้านเมืองไกล
ป้องกันสรรพเหตุ เภทภัยใดๆ มีคุณยิ่งใหญ่ แก่ผู้ภาวนา

 
โธ โธวิตัพพังมะหาวีโร
โธวิต๎วาปาณินังปาปัง
 โธวันโตมะละมัตตะโน
โธตักเก๎ลสัง นะมามิหัง
 
โธ บทนี้เป็นเอก สำหรับปลุกเสก เครื่องลางนานา
ประสิทธิทุกอย่าง อีกทั้งมนตรา 7 ทีบัดดล

 
ภะ ภะยะมาปันนะสัตตานัง
ภะเวสัพเพอะติกกันโต
 ภะยังหาเปตินายะโก
ภะยะสันตัง นะมามิหัง
 
ภะ บทนี้ดีล้นค่า ใช้เสกศาสตรา อาวุธคู่ตน
นิราศผองไพร มิได้ต้องตน เสก 19 หน ตนจะอาจหาญ

 
คะ คะธิโตเยนะสัทธัมโม
คัณหะนียังวะระธัมมัง
 คะตัญญาเณนะปาณินัง
คัณหาเปนตังนะมามิหัง
 
คะ บทนี้ภาวนา เมื่อจะเข้าหา สมณาจารย์
ท่านมีเมตตา กรุณาสงสาร ล้วนมงคลการ ประเสริฐเลิศล้น

 
วา วาปิตังปะวะรังธัมมัง
วาสิตังปะวะเรธัมเม
 วานะโมกขายะภิกขุนัง
วานะหานังนะมามิหัง
 
วา เข้าหาขุนนาง แม้ใจกระด้าง โอนอ่อนบัดดล
จงได้ภาวนา ท่านเมตตาตน กรุณาเลิศล้น อย่าแหนงแคลงใจ

 
ติ ติณโณโสสัพพะปาเปหิ
ติเรนิพพานะสังขาเต
 ติณโณสัคคาปะติฏฐิโต
ติกขะญาณังนะมามิหัง
 
ติ ภาวนาบทนี้ เหมือนดั่งมณี หาค่ามิได้
เจริญทุกวัน ป้องกันโรคภัย ทุกโศกฤษัย ศูนย์หายสิ้นเอย
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: สำนักจันทร์ ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2013, 10:56:17 pm
คาถาเรียกคนของหลวงพ่อกวย
   มะอะอุสิวังพรหมมา จิตตัง จิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดิน มานิมาอาคัจฉาหิ มีจิตมารักกูทุกผู้ทุกคน อุอะมะเกลื่อนกล่นกันมา อะมะอุบูชากูอย่าได้ขาด สัพพะบูชามหาลาภัง ภวันตุเม
หัวข้อ: Re: หัวใจ คาถา กระทู้นี้ไว้ค้นคว้า ได้ประโยชน์
เริ่มหัวข้อโดย: kmontree ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2013, 04:47:38 am
ชอบครับพี่ ขอบคุณครับ